SNO Trondheim

SNO Trondheim fører tilsyn med kystområdene i Sør-Trøndelag, og nasjonalparkene Forollhogna og Skarvan og Roltdalen.

Ansatte

Georg Bangjord

Bangjord Georg_90x120pix_edited-1

900 25 056

Send e-post

Berit Broen

Broen Berit_90x120pix_edited-1

476 57 803

72 43 22 02

Send e-post

Naturoppsyn Georg Bangjord er tilknyttet seksjon naturtilstand fauna med oppgaver i kysområdene av Sør-Trøndelag.

Naturoppsyn Berit Broen er tilknyttet seksjon tilsyn innland med særlig ansvar for Forollhogna nasjonalpark og Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, samt en del mindre verneområder i regionen.

 

Oppsynsområdet

SNO Trondheim har ansvar for naturoppsyn på Fosen og kystsonen i Sør-Trøndelag, med Sør-Trøndelags del av Trondheimsfjorden. I tillegg har de ansvar for naturoppsyn i Forollhogna nasjonalpark, Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og omkringliggende områder i Sør-Trøndelag og Hedmark. 

 

Arbeidsoppgaver

SNO Trondheim har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Trondheim har oppgaver i forhold til oppsyn i verneområder på Fosen, samt kystoppsyn i hele Sør-Trøndelag. Verneområdene omfatter et samlet areal på 1056 kvadratkilometer fordelt på 35 naturreservater (til sammen 550 kvadratkilometer), seks landskapsvernområder og sju områder med fugle- og dyrelivsfredning. Verneområdene i Froan står i en særstilling og utgjør med sine flere hundre øyer, holmer og skjær ca. 75% av arealet. Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er lakseoppsyn og skilting i verneområder.

Kontoret har også oppgave i forhold til oppsyn i Forollhogna nasjonalpark samt tilgrensende verneområder i Sør-Trøndelag og Hedmark. Verneområdene omfatter et samlet areal på 1.976 kvadratkilometer fordelt på to nasjonalparker, fem naturreservater, åtte landskapsvernområder og ett plantefredningsområde. SNO Trondheim og SNO Kvikne har overlappende ansvar for oppsyn i Forollhogna nasjonalpark med tilliggende verneområder. Ansvaret for tilsynet med Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger også til dette kontoret.

 

Adresse
Brattørkaie 15
7485 Trondheim
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Berit Broen Mobil:476 57 803
  • Georg Bangjord Mobil:900 25 056