SNO Trondheim

SNO Trondheim fører tilsyn med kystområdene i Sør-Trøndelag, med hovedfokus på verneområdene langs Trondheimsfjorden og på kysten. I tillegg er lakseoppsyn en sentral oppgave.

Ansatte

Georg Bangjord

Bangjord Georg_90x120pix_edited-1

900 25 056

Send e-post

Naturoppsyn Georg Bangjord er tilknyttet Seksjon naturtilstand fauna med oppgaver i kysområdene av Sør-Trøndelag.. 

 

Oppsynsområdet

SNO Trondheim har ansvar for naturoppsyn på Fosen og kystsonen i Sør-Trøndelag, med Sør-Trøndelags del av Trondheimsfjorden.

 

Arbeidsoppgaver

SNO Trondheim har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Trondheim har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i verneområder på Fosen, samt kystoppsyn i hele Sør-Trøndelag. Verneområdene omfatter et samlet areal på 1056 kvadratkilometer fordelt på 35 naturreservater (til sammen 550 kvadratkilometer), seks landskapsvernområder og sju områder med fugle- og dyrelivsfredning. Verneområdene i Froan står i en særstilling og utgjør med sine flere hundre øyer, holmer og skjær ca. 75% av arealet. Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er lakseoppsyn og skilting i verneområder.

SNO Trondheim løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra Bjugn kommune og sju enkeltpersoner bosatt på Fosen og i Froan. Til sammen løser disse oppgaver knyttet til lakseoppsyn i sjø og oppsyn i verneområder på Fosen og i Froan.

Adresse
Brattørkaie 15
7485 Trondheim
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Georg Bangjord Mobil:900 25 056