SNO Tromsø

Naturoppsyn i Troms
Rovviltoppgaveri Troms

Ansatte

Thomas Johansen

Johansen Thomas_90x120pix

994 37 644

Send e-post

Jon Ove Scheie

Scheie Jon Ove_90x120pix

907 71 183

Send e-post

Naturoppsyn Jon Ove Scheie er tilknyttet seksjon tilsyn kyst med ansvar for kystoppsyn i Troms.

Naturoppsyn Thomas Johansener tilknyttet seksjon rovvilt er regionansvarlig for rovvilt i Troms.

 

Oppsynsområde

SNO Tromsø har ansvar for naturoppsyn i hele Troms fylke, både på privat og offentlig grunn.


Arbeidsoppgaver

SNO Tromsø har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Tromsø har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter. Kontoret har ansvar for all rovviltregistrering i Troms, men arbeidet dreier seg mest om jerv. Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er oppsyn i verneområder, lakseoppsyn og oppsyn med motorferdsel i utmark.

SNO Tromsø løser store oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra Statskog-Fjelltjenesten som i stor grad opptrer på vegne av SNO i Troms. Dette gjelder blant annet oppsyn i nasjonalparker og verneområder, lakseoppsyn i sjø, motorferdsel og arbeid med registrering av fredet rovvilt. I tillegg hadde SNO tjenestekjøpsavtale med en privatperson som drev lakseoppsyn i Malangen. Verneområdene omfatter et samlet areal på 1.771 kvadratkilometer fordelt på tre nasjonalparker og 25 naturreservater.

Adresse
Stakkevollveien 69 E, Postboks. 3672
9278 Tromsø
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Jon Ove Scheie Mobil:907 71 183
  • Thomas Johansen Mobil:994 37 644