SNO Trofors

Naturoppsyn i Lomsdal-Visten nasjonalpark

Ansatte

Carl Norberg

Carl Norberg

906 45 339

Send e-post

Naturoppsyn Carl Norberg er tilknytta seksjon naturbruk og har tilsyn med Lomsdal-Visten nasjonalpark og nærliggande verneområde.

Oppsynsområdet

SNO Mosjøen har oppsyn med Lomsdal-Visten nasjonalpark, Strauman landskapsvernområde og enkelte andre verneområder på Sør-Helgeland. Oppsynsområdet er del av et variert landskap fra vidder og høyfjellsplatåer i øst til fjord- og øylandskapet i vest.
Lomsdal-Visten nasjonalpark karakteriseres av trange fjorder og brede daler, store og små vassdrag og store sammenhengende skogsområder, vidder og høyfjellsplatåer som strekker seg opp i alpine topper og fjellrekker. I området ligger veiløse bygder, tufter etter tidligere bosetting, og samiske kulturminner.
Oppsynsområdet grenser til og det samarbeides  med SNO Vega som har oppsynsansvaret for kystområdene og med Statskog Fjelltjenesten som har oppsynet med blant annet Børgefjell nasjonalpark.

Lomsdalselva.

Parti fra Lomsdalselva. Foto Carl Norberg.

Arbeidsoppgaver

SNO Mosjøen har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturmangfoldloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.
Arbeidsoppgavene er primært knyttet til verneområdene. SNO Mosjøen har også oppgaver knyttet til rovviltregistreringer i regionen, utviklingsarbeid og administrasjon av tjenestekjøp fra blant annet Statskog Fjelltjenesten. 

Straumen landskapsvernområde.
Parti fra Straumen landskapsvernområde. Foto: Carl Norberg.

Adresse
Finsåsen
8680 Trofors
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Carl Norberg Mobil:906 45 339