SNO Tønsberg

Naturoppsyn i Vestfold, med kystoppsyn og tilsyn i Færder nasjonalpark og andre verneområder.

Holmen i Tønsberg
Holmen våtmarksssenter i Ilene naturreservat, Tønsberg, brukes som kontorsted for SNO.
© Egil Soglo

Ansatte

Per Espen Fjeld

Fjell Per Espen_90x120pix

469 60 982

Send e-post

Jørn H. Lindseth

Jørn Helge Lindseth

901 98 258

Send e-post

Egil Soglo

Soglo Egil_90x120pix

993 86 503

Send e-post

Naturoppsyn Egil Soglo er tilknyttet seksjon naturtilstand fauna og har tilsyn med verneområder i Vestfold, informasjon spesielt knyttet opp mot fugl og har hovedansvar for oppfølging av sjøfugl som sine viktigste arbeidsfelt.


Naturveileder Per Espen Fjeld er tilknyttet seksjon naturtilstand areal. Naturoppsyn i Færder nasjojnalpark og fagansvarlig for kulturminner i Vestfold.

Naturoppsyn Jørn Lindseth er tilknyttet seksjon naturtilstand areal. Han har tilsyn i verneområder i Vestfold, lakseoppsyn i fylket samt hovedansvar for skjøtselstiltak i verneområder og bekjempelse av fremmede arter som sine viktigste arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

SNO har som oppgave å drive naturoppsyn og naturveiledning og informasjon med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier, forebygge miljøkriminalitet og informere og formidle kunnskap om natur og kultur. Dette medfører kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid utgjør en viktig del av oppsynets arbeidsoppgaver.

 

Geografisk ansvarsområde

SNO Tønsberg utfører naturoppsyn i Vestfold fylke, hvor det er tilsyn i alle kommunene. Det biologiske mangfoldet er rikt og spennende i fylket. Eksempelvis er det per i dag registrert nærmere 500 truede arter i Vestfold. Friluftslivet i regionen er preget av en stor brukergruppe, og en million mennesker bor innenfor en times reise. De kystnære områdene og skjærgården benyttes mye hele året.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til tilsyn med verneområdene og gjennomføring av tiltak (bl.a. skjøtsel, tilrettelegging og bekjempelse av fremmede arter) i Vestfold. Verneområdene omfatter Færder nasjonalpark i tillegg til 58 kvadratkilometer andre verneområder, fordelt på 85 naturreservater, 7 landskapsvernområder, ett fuglefredningsområde, seks områder med fugle- og dyrelivsfredning og 34 naturminner. Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er lakse- og sjøørretoppsyn og overvåking og registrering av trua og sjeldne arter og naturtyper.

SNO Tønsberg løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp bl.a. fra Skjærgårdstjenestens driftsenhet Færder på Mågerø.

Naturveiledningsaktiviteten er knyttet til både Vestfold og nedre Telemark. Naturveiledningen foregår blant annet i et tett samarbeid med Holmen våtmarksenter i Tønsberg om arrangementer og veiledning for grupper og skoleklasser i Ramsarområdene Ilene og Presterødskilen.

 

Adresse
3105 Tønsberg
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Egil Soglo Mobil:993 86 503
  • Jørn H. Lindseth Mobil:901 98 258
  • Per Espen Fjeld Mobil:469 60 982