SNO Storjord

Regionalt rovviltansvar i Nordland, naturoppsyn i Nordland

SNO Storjord
SNO Storjord leier kontorlokaler ved Nordland nasjonalparksenter.
© Asbjørn Hagen

Ansatte

Geir Heggmo

Heggmo Geir_90x120pix_edited-1

480 32 350

Send e-post

Naturoppsyn Geir Heggmo er tilknyttet seksjon rovvilt med rovviltoppgaver i Nordland.

Arbeidsoppgaver
SNO Storjord har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Sporing av gaupefamilie i Saltdal vinteren 2009
Vegar Pedersen på sporet av en gaupefamilie i Saltdal, vintern 2009

SNO Storjord har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter.

Skadedokumentasjon i Saltfjellet vinteren 2010 (938 x 718)
Skadedokumentasjon i Saltfjellet vinteren 2010. Geir Heggmo finner pipeblødningen i snøen som viser at fredet rovvilt har vært på ferde, sammen med reineier Oluf Anders Kuhmunen.

SNO Storjord har også oppgaver i forhold til oppsyn i verneområder, samt noe kystoppsyn i Nordland. Verneområdene omfatter et samlet areal på 5.594 kvadratkilometer fordelt på 172 naturreservater, 19 landskapsvernområder og 6 nasjonalparker. Det meste av oppsynet i verneområdene foregår gjennom tjenestekjøp fra Fjelltjenesten.

På tur i Rago nasjonalpark i Sørfold kommune
På tur ned til Lisjverrivatn i Rago nasjonalpark i Sørfold kommune

SNO Storjord løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra Fjelltjenesten, som gjennomfører oppgaver knyttet til naturoppsyn i verneområder, lakseoppsyn og bestandsregistrering av fjellrev og jerv.

Jervregistrering i Narvik-fjellene
Arild Bondestad i Fjelltjenesten, avd Narvik, i forbindelse jervsporing i Narvik-fjellene

Adresse
Storjord
8255 Røkland
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Geir Heggmo Mobil:480 32 350