SNO Steinkjer

Kystoppsyn i indre Trondheimsfjorden, naturoppsyn i Blåfjella og Skjækerfjella, og Lierne nasjonalpark. Fellingsleder for Midt-Norge.

SNO Steinkjer
SNO har kontorer i 2. og 3. etasje i Statens hus på Steikjer.
© FM Nord-trøndelag

Ansatte

Even Bjørnes

Bjørnes Even_90x120pix_edited-1

977 33 058

74 14 04 85

Send e-post

Arne Jostein Devik

Arne Devik_90x1202

957 95 501

Send e-post

Ole Morten Sand

Sand Ole Morten_90x120 px

900 82 195

74 14 70 10

Send e-post

Erlend Skutberg

Skutberg Erlend_90x120pix_edited-1

992 30 143

Send e-post

Naturoppsyn Even Bjørnes er tilknyttet Seksjon rovvilt (SAR) med fellingsansvar og rovviltoppgaver i Midt-Norge.
Naturoppsyn Arne Jostein Devik er tilknyttet Seksjon naturtilstand fauna (SAF)  med fellingsansvar i Midt-Norge og spesielt fokus på mårhund.
Naturoppsyn Ole Morten Sand er tilknyttet Seksjon tilsyn innland (SNI) og har tilsyn med Blåfjella- Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker og andre verneområder i området.
Naturoppsyn Erlend Skutberg er tilknyttet Seksjon naturtilstand areal (SNN) og har tilsyn med våtmark- og sjøfuglområdene i Nord-Trøndelags del av Trondheimsfjorden.

Oppsynsområdet

Lokalkontoret på Steinkjer har ansvar for gjennomføring av rovvilttiltak i hele landet med hovedvekt på Midt-Norge og naturoppsyn i deler av Nord-Trøndelag med Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere og Lierne/Lijre nasjonalparker, tilliggende verneområder samt våtmarker og sjøfuglområder i de nordlige delene av Trondheimsfjorden (Nord-Trøndelag).

Sjødammen Tautra
Sjødammen på Tautra med fugletårnet i bakgrunnen. Foto: Jostein sandvik.

Arbeidsoppgaver

SNO Steinkjer har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en hovedoppgave og særlig kompetanse på tiltak rettet mot rovvilt, herunder sporing, felling og ettersøk. Kompetansebygging på felling av rovvilt og veiledning/bistand til lokale fellingslag er en vesentlig del av oppgaven. For øvrig deltar kontoret i stor grad i registreringsarbeid knyttet til Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.

SNO Steinkjer har også oppgaver i forhold til oppsyn i nasjonalparker og andre verneområder i Nord-Trøndelag. Nasjonalparkene med tilliggende verneområder dekker et areal på 2.368 kvadratkilometer i fem kommuner. Verneområdene omfatter et samlet areal på 199 kvadratkilometer fordelt på 11 naturreservater, ett landskapsvernområde og seks fuglefredningsområder. Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er lakseoppsyn og skilting i verneområder.

SNO Steinkjer løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp. Frosta kommune og en privatperson har utført disse oppgaver knyttet til naturoppsyn i verneområder i nordlige deler av Trondheimsfjorden. Hovedvekten av dette arbeidet var naturoppsyn og tilsyn med rovviltfeller på Tautra. I de større verneområdene har SNO Steinkjer kjøpt tjenester fra fjellstyrene i Snåsa, Sørli og Nordli samt Steinkjer kommuneskoger/Ogndalsbruket.

Adresse
Strandveien 38
7734 Steinkjer
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Arne Jostein Devik Mobil:957 95 501
  • Erlend Skutberg Mobil:992 30 143
  • Even Bjørnes Mobil:977 33 058
  • Ole Morten Sand Mobil:900 82 195