SNO Stavanger

Naturoppsyn i kystområdene i  Rogaland

SNO Stavanger
SNO Stavanger har komtor i Statens Hus.
© Knut Henrik Dagestad

Ansatte

Knut Henrik Dagestad

Dagestad Knut Henrik_90x120pix

959 67 239

51 56 89 13

Send e-post

Naturvoppsyn Knut Henrik Dagestad er tilknyttet seksjon naturtilstand areal og driver naturoppsyn på kysten av Rogaland og i verneområder i fylket. 

Oppsynsområdet
SNO Stavanger har ansvar for naturoppsyn i kystsonen og lavlandet i Rogaland med unntak av indre deler av Boknafjorden og indre deler av Haugalandet hvor SNO Suldal har oppsynsansvaret.

 

 

Arbeidsoppgaver
SNO Stavanger har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i Jæren våtmarksystem som blant annet inkluderer Jærstrendene landskapsvernområde, samt oppsyn i kystsonen og lavlandet i hele Rogaland. Verneområdene omfatter et samlet areal på 825 kvadratkilometer fordelt på 102 naturreservater, åtte fuglefredningsområder, to plantefredningsområder, åtte landskapsvernområder, åtte områder med fugle- og dyrelivsfredning og 13 naturminner. Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er lakseoppsyn og skilting i verneområder.

SNO Stavanger løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra Ryfylke friluftsråd og sju privatpersoner. Til sammen løser disse oppgaver knyttet til naturoppsyn i verneområder, lakseoppsyn og skjøtselsarbeid. Kontoret har også hatt samarbeid med Kriminalomsorg i frihet og Rogaland psykiatriske sykehus med hensyn på skjøtselsarbeid og opprydding i verneområder

Adresse
FM Rogaland, Lagårdsvn 78
4001 Stavanger
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Knut Henrik Dagestad Mobil:959 67 239