SNO Smøla

Naturoppsyn i kystnære områder på Nordmøre.
SNO Smøla
SNO Smøla har kontor sammen med Norsk myrmuseum på Moldstad, sentralt på Smøla.
© Olav Inge Edvardsen

Ansatte

Olav Inge Edvardsen

Olav Inge Edvardsen

954 97 879

Send e-post

Naturoppsyn Olav Inge Edvardsen er tilknyttet seksjon tilsyn kyst og har ansvar for naturoppsynet i kystområdene på Nordmøre med hovedvekt på verneområden på Smøla.

Oppsynsområde

SNO Smøla ble opprettet i 2010, blant annet på bakgrunn av verneplanen for Smøla som ble vedtatt i kongelig resolusjon 9. januar 2009 (10 verneområder på tilsammen 270 km2).

Smøla har med sitt prærieaktige landskap (høyeste punkt er 70 m.o.h.) og mer enn 5800 øyer, holmer og skjær, ett av de aller mest oppdelte skjærgårdslandskap i Norge. Smøla kommune har med dette ca. 1/3 av total strandlinje i Møre og Romsdal, med dertil rikt fugle- og dyreliv.

SNO Smøla har i tillegg ansvar for naturoppsyn i kystområdene på Nordmøre til Hustadvika i sør (Aure, Kr.Sund, Averøy, Eide og Gjemnes). Totalt utgjør dette 45 vernområder fordelt mellom naturreservat, landskapsvernområde, sjøfuglreservat, dyreliv- planteliv-og fuglefredningsområder.

Arbeidsoppgaver

SNO Smøla har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.
Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturmangfoldloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det skal drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Laksoppsyn i samme område (samt fjordene i nærområdet) ligger også til stilingen. Oppsynsbåten Måken er stasjonert på Smøla, i tillegg til at det samarbeides med indre kystvakt.

Arbeidet innebærer også skilting og tilsyn med skilt og informasjonstavler i verneområdene, samt oppfølging av forvaltnings- og skjøtselsplanar etter bestillingsoppdrag fra Fylkesmannen. Sentrale stikkord her er fremmede arter, med blant annet sitkagran og villmink som store utfordringer.

SNO Smøla løser deler av sine oppgaver gjennom tjenestekjøp fra privatpersoner.

Adresse
Moldstad
6570 Smøla
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Olav Inge Edvardsen Mobil:954 97 879