SNO Skinnarbu

Naturoppsyn Hardangervidda nasjonalpark
Naturveiledning Villreinsenter sør

Nasjonalparksenteret på Skinnarbu
SNO Skinnarbu har kontorfellesskap med Villreinsenter sør og Hardangervidda nasjonalparksenter på sørsiden av Møsvann.
© Brita Homleid Lohne

Ansatte

Morten Elgaaen

Elgaaen Morten_90x120pix_edited-1

970 22 625

35 08 12 50

Send e-post

Knut Nylend

Nylend Knut_90x120pix_edited-1

995 29 387

35 08 12 51

Send e-post

Naturoppsyn Morten Elgaaen er tilknyttet seksjon tilsyn innland med ansvar for oppsyn i Brettefjell Vindeggen landskapsvernområde og Hardangervidda nasjonalpark.

Naturoppsyn Knut Nylend er tilknyttet seksjon naturtilstand fauna med ansvar for oppsyn i Hardangervidda nasjonalpark.

Oppsynsområdet

Lokalkontoret på Skinnarbu har hovudsakelig ansvar for oppsyn i Hardangervidda nasjonalpark. Med sine 3422 kvadratkilometer er nasjonalparken Noregs største. Hardangervidda har rolige former i øst, men brytast opp av meir markerte fjell i vest og sør. Hårteigen (1690m) er med sin hatteform et velkjent landemerke. Hardangervidda har den største villreinstammen i Europa. Elles er vidda kjent for sine mange fiskerike elver og vatn. I nær tilknyting til nasjonalparken ligger fleire landskapsvernområde og mindre verneområde som Statens naturoppsyn og har oppsynsansvar i.

Arbeidsoppgåver

SNO Skinnarbu har som oppgåve å drive naturoppsyn med heimel i lov om statlig naturoppsyn innanfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdiar og førebygge miljøkriminalitet. Meir konkret medfører dette kontroll av bestemmingane gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselsloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forureiningsloven. Oppsynet driv og rettleiing og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har ei særlig oppgåve i forhold til å koordinere oppsynstenesta i Hardangervidda nasjonalpark, samt ei rekke mindre verneområde i øvre Telemark. Verneområda omfattar eit samla areal på 4771 kvadratkilometer fordelt på ein nasjonalpark, 12 naturreservat, fire landskapsvernområde, tre fuglefredingsområde og to naturminne. Vi kjøper også oppsynstenester frå andre oppsynsorningar og kvalitetssikrar disse.

SNO Skinnarbu løyser deler av sine oppsynsoppgåver gjennom tenestekjøp frå Hardangervidda Fjelloppsyn AS, som utførar ein god del naturoppsyn i Hardangervidda nasjonalpark, og fleire mindre verneområde i regionen.


  

Adresse
Skinnarbu
3661 Rjukan
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Knut Nylend Mobil:995 29 387
  • Morten Elgaaen Mobil:970 22 625