SNO Oslo

Naturoppsyn i Oslofjorden, Oslomarka og Øyeren.

2014-06-02 17.17.36_Årnestangen_Nordre Øyeren_Lars T Ruud (2)_edt
Tilrettelegging på Årnestangen i Nordre Øyern naturreservat.
© Lars Tore Ruud

Ansatte

Pål Martin Eid

Eid Pål Martin_90x120pix

974 83 607

Send e-post

Ida Glemminge

Ida Glemminge (1)_90-120px

996 26 836

Send e-post

Lars Tore Ruud

Ruud Lars Tore_90x120pix_edited-1

950 62 513

Send e-post

Egil Strøm

Egil Strøm_120px

918 49 002

Send e-post

Naturoppsyn Pål Martin Eid er tilknyttet seksjon naturtilstand areal som naturoppsyn i Oslomarka.

Naturoppsyn Ida Glemminge er tilknytta seksjon rovvilt og er regionalt rovviltansvarlig i Oslo, Akershus og Østfold.

Naturoppsyn Lars Tore Ruud er tilknyttet seksjon tilsyn kyst og har ansvar for naturoppsynet i Indre Oslofjord og Øyern.

Naturoppsyn Egil Strøm er tilknyttet seksjon naturtilstand areal som naturoppsyn i Oslomarka.

Oppsynsområde

Lokalkontoret i Oslo har ansvar for naturoppsyn i Oslo og Akershus fylke inkludert hele indre Oslofjord. I tillegg har kontoret også koordineringsansvar med tjenestekjøp for enkelte oppsynstjenester utført av andre offentlige etater, bl.a. Skjærgårdstjenesten og Friluftsetaten i Oslo. Slikt tjenestekjøp er både knyttet til naturoppsyn i verneområder, lakse- og sjøørretoppsyn og for å sikre oppsyn i strandsone og bynære pressområder.

Arbeidsoppgaver

SNO Oslo har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i kystnære verneområder inklusiv Øyeren naturreservat. Verneområdene omfatter et samlet areal på 212 kvadratkilometer fordelt på 107 naturreservater, 10 landskapsvernområder, ni artsfsfredningsområder, 27 geologiske naturminner og 31 enkelt fredningsvedtak. Det er videre registrert om lag 4000 automatisk fredete kulturminner (dvs fra før år 1537) og 206 kulturminner som er vedtatt fredet i Akershus. Kulturminner som ligger i og i tilknytning til utmark, skal også SNO Oslo ha tilsyn med.

SNO Oslo bistår også med spesielle oppgaver i forhold til rovvilt i regionen. Dette omfatter særlig arbeid med å forebygge ulovlig uttak av rovvilt og bestandsregistrering, i hovedsak ulv og gaupe. Av andre naturlige samarbeidspartnere kan nevnes spesielt Havnepolitiet i Oslo, miljøkoordinatorene i Follo, Romerike, Oslo og i Asker og Bærum politidistrikt.

Adresse
Grensesvingen 7, Helsfyr
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Egil Strøm Mobil:918 49 002
  • Ida Glemminge Mobil:996 26 836
  • Lars Tore Ruud Mobil:950 62 513
  • Pål Martin Eid Mobil:974 83 607