SNO Namsos

Naturoppsyn på Namdalskysten

SNO-kontorene i Namsos
SNO Namsos har kontor sammen med Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø.
© Anders Voss Thingnes

Ansatte

Odd Magne Kvålshagen

Kvålshagen Odd Magne 90px

907 99 969

Send e-post

Naturoppsyn Odd Magne Kvålshagen er tilknyttet seksjon tilsyn kyst med ansvar for oppsyn på  Namdalskysten. 

Oppsynsområdet

Lokalkontoret i Namsos har hovedarbeidsområde på Namdalskysten fra Sklinna til Buholmråsa, men oppsynsområdet omfatter kommunene Flatanger, Fosnes, Namsos, Overhalla, Høylandet, Nærøy, Vikna og Leka i Nord-Trøndelag. Området inkluderer flere vassdrag med laks, sjøørret, røye og ørret. Flere store verneområder på kysten er også inkludert. Havbruk er viktig i regionen, og det er også generelt stor interesse for kystbasert friluftsliv blant befolkningen. SNO har samarbeid med politi og kystvakt om oppsyn.

Arbeidsoppgaver

SNO Namsos har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Namsos har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i verneområder i kystsonen i Nord-Trøndelag fra Sklinna til Buholmråsa. Verneområdene omfatter et samlet areal på 302 kvadratkilometer fordelt på 38 naturreservater, fem fuglefredningsområder, tre dyrelivsfredninger og tre biotopvernområder. Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er lakseoppsyn og skilting i verneområder.

SNO Namsos løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra Overhalla fjellstyre og en enkeltperson. Til sammen løser disse oppgaver knyttet til lakseoppsyn i sjø og oppsyn i verneområder i Ytre Namdal.

Adresse
Finn Christiansens vei 1
7800 Namsos
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Odd Magne Kvålshagen Mobil:907 99 969