SNO Lyngdal

SNO Lyngdal_OLA_edt 620px
SNO Lyngdal har kontor 2. etage i Kirkeveien 32, samme hus som Statskog.
© Olaf Landsverk

Ansatte

Olaf Landsverk

Olaf Landsverk_passfoto_120px

918 36 570

Send e-post

Naturoppsyn Olaf Landsverk er tilknyttet Seksjon naturbruk med oppgaver vest i Vest-Agder.

Oppsynsområdet

Lokalkontoret i Lyngdal betjener kommunene vest i Vest-Agder. Har oppsynsansvar i ca 45 vernede områder, med Listastrendene landskapsvernområde (4274 da - med utvidet fuglefredning og plantelivsfredning flere steder) og Flekkefjord landskapsvernområde (54 000 da) som de to største. Foruten de er det flere våtmarksområder med Ramsarstatus, edellauvskog- og myrreservater, samt sjøfuglreservater i vestre del av fylket. Samlet areal er ca. 94 000 da.   Områdene som er fredet ligger på privat grunn, og det er til dels små eiendommer og svært mange grunneiere.

Arbeidsoppgaver

SNO Lyngdal har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

I sommermånedene kan det være flere tusen mennesker i Listastrendene på èn dag, som tidvis kan gi svært stor belastning på verneområdene og være utfordrende med hensyn til forvaltning og oppsyn.

Fiskeoppsyn med fokus på laks og sjøørret er også ei prioritert oppgave, jaktoppsyn (på land og til vanns, med prioritet på vernede områder), motorferdseloppsyn  sommer og vinter. Årlige aksjoner sammen med Agder politidistrikt på flere av oppsynsområdene, blant annet en aksjon som strekker seg over begge fylkene og to dager.  Har også ansvar for flere skjøtselsprosjekt i verneområdene på bestilling fra fylkesmannen som er forvaltningsmyndighet for områdene .

Ett av OSPAR – områdene i Norge ligger på Lista, og blir registrert to ganger pr år.

Har også koordineringsansvar for samarbeidet mellom SNO og åtte enheter i Skjærgårdstjenesten i Agderfylkene, og koordinerer lakseoppsynet i Vest-Agder, der det er tjenestekjøpsavtale med èn privatperson og noen lokale jakt-og fiskeforeninger.

Adresse
Kirkevn. 32
4580 Lyngdal
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Olaf Landsverk Mobil:918 36 570