SNO Kristiansand

Naturoppsyn i kystområdene i Agderfylkene

SNO Kristiansand
SNO Kristiansand har kontorer i Fylkeshuset i Vest-Agder, Tordenskjoldsgate 65.
© Carl Erik Kilander

Ansatte

Arild Pfaff

Pfaff Arild_90x120pix

901 40 448

Send e-post

Halvard Ranestad Pedersen

Halvard Ranestad Pedersen_90px-edt

997 25 742

Send e-post

Naturoppsyn Halvard Ranestad Pedersen er tilknyttet Seksjon naturtilstand areal, med ansvar for tilsyn med kystområdene i Vest-Agder.
Naturoppsyn Arild Pfaff er tilknyttet Seksjon naturtilstand arter, med ansvar for tilsyn med kystområdene i Aust-Agder.

Oppsynsområdet

SNO Kristiansand har ansvar for naturoppsyn i samtlige 13 kystkommuner i Agder-fylkene samt følgende tilgrensende innlandskommuner: Gjerstad i Aust-Agder samt Vennesla, Songdalen, Marnardal og Audnedal i Vest-Agder. Om lag 90 prosent av Agders befolkning bor i disse kommunene, og tilstrømmingen av turister gir en vesentlig økning av friluftsliv og fritidsferdsel, spesielt i sommermånedene. Dette skyldes ikke minst de store naturverdiene i Sørlandsparken (skjærgårdspark) og andre områder som er sikret for friluftslivet. Oppsynsdistriktet kjennetegnes av et stort biologisk mangfold, noe som gjenspeiles av et høyt antall verneområder (74 % av verneområdene i Agder-fylkene). I tillegg er arealpresset i strandområdene langs Agder-kysten generelt stort. Naturoppsyn i skjærgården og strandnære områder for øvrig har derfor høy prioritet.

Jerkholmen i Raet landskapsvernområde.
Gravhaug på Jerkholmen i Raet landskapsvernområde. 
 
© Arild Pfaff


Arbeidsoppgaver

SNO Kristiansand har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks- og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Arbeidsoppgavene i dette oppsynsdistriktet er konsentrert om operativt oppsyn, koordinering av lokale oppsynsordninger, veiledning, informasjon, skjøtselsoppgaver og registreringsarbeid.

SNO Kristiansand har oppsynsansvar i 160 verneområder samt kystoppsyn langs hele Agder-kysten. Verneområdene omfatter et samlet areal på 282 kvadratkilometer fordelt på 130 naturreservater, 10 landskapsvernområder, 14 områder med fugle- og dyrelivsfredning, fem naturminner og et annet fredningsområde. Grunnet sterkt økende småbåtferdsel de senere år har oppsyn vedrørende landstigningsforbudet i Agders 60 sjøfuglreservater høy prioritet i hekkeperioden (april-juli). Økt kalkingsinnsats og redusert surhet i nedbøren har brakt laksen tilbake til Sørlandselvene, og lakseoppsyn er derfor en annen prioritert oppgave, spesielt i de nære sjøområdene. SNO Kristiansand sørger videre for kursing i naturoppsyn og annen faglig støtte knyttet til Skjærgårdstjenestens oppsynsoppgaver på Agder-kysten (åtte driftsenheter). SNO Kristiansand gjennomfører årlig felles oppsynsaksjoner med Agder politidistrikt og Kystvakten (KV Agder). Skjærgårdstjenesten deltar på enkelte av disse aksjonene.

SNO Kristiansand løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra Statskog Sør-Norge, lokallag av Norsk Ornitologisk Forening og Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nedre Tovdal Fiskelag, Grimstad kommune, Lillesand kommune, Tvedestrand kommune og tre enkeltpersoner. Til sammen løser disse oppgaver knyttet til kontroll- og skjøtselstiltak i verneområder og lakseoppsyn innen regionen.

Adresse
Tordenskjoldsgt 65
4605 Kristiansand
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Arild Pfaff Mobil:901 40 448
  • Halvard Ranestad Pedersen Mobil:997 25 742