SNO Kautokeino

Naturoppsyn og rovvilt i indre Finnmark

SNO Kautokeino
SNO Kautokeino har kontor i Boaronjarga 39.
© Henrik Eira

Ansatte

Henrik Eira

Eira Henrik_90x120pix_edited-1

916 22 002

78 48 55 11

Send e-post

Naturoppsyn Henrik I Eira er tilknyttet Seksjon naturtilstand fauna og utfører naturoppsyn og rovviltarbeid i indre Finnmark.

Oppsynsområdet

Kontoret betjener Kautokeino kommune, men samarbeider også med øvrige lokalkontorer i deres områder. Øvre Anarjohka nasjonalpark med sine 1414 km2 ligger i deler av Kautokeino og Karasjok kommune. Sammen med den tilgrensende finske nasjonalparken Lemmenjoki utgjør et stort, urørt naturområde i nord. Nasjonalparken er en avsides og urørt del av Finnmarksvidda. Området er høst-, vinter- og vårbeite for tamreinflokkene i Vest-Finnmark.

Arbeidsoppgaver

SNO Kautokeino har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til rovvilt i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt (særlig i forhold til tamrein) og bestandsregistrering av rovvilt. Kontoret har også noe ansvar for oppsyn i Øvre Anarjohka nasjonalpark som dekker et areal på 1414 km2.

Kontoret samarbeider med Reinpolitiet og lensmannskontoret om oppsyns og kontrolloppgaver.

Adresse
Boaronjarga 39
9521 Kautokeino
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Henrik Eira Mobil:916 22 002