SNO Karasjok

Naturoppsyn i Øvre Anarjokka
Fellingsleder Nord-Norge

Kontor Karasjok-ES_590px
SNO-kontoret i Karasjok ligger i Suomageidnu 37.
© Erland Søgård

Ansatte

Erland Søgård

Søgård Erland_90x120pix

916 22 001

78 46 64 31

Send e-post

Oddleif Nordsletta

Nordsletta Oddleif_90x120pix

916 22 000

78 46 64 30

Send e-post

Naturoppsyn Erland Søgård er tilknyttet seksjon tilsyn innland og har ansvar for naturoppsynet i indre Øst-Finnmark.
Naturoppsyn Oddleif Nordsletta er tilknyttet seksjon rovvilt som fellingsansvarlig i Nord-Norge.

Oppsynsområdet
Kontoret betjener i hovedsak Karasjok og Kautokeino kommune, men samarbeider også med øvrige lokalkontorer i deres områder. Øvre Anarjohka nasjonalpark ligger delvis i Kautokeino og Karasjok kommune. Sammen med den tilgrensende finske nasjonalparken Lemmenjoki utgjør dette et stort, urørt naturområde i nord. Nasjonalparken er en avsides og urørt del av Finnmarksvidda. Utmarka er høst-, vinter- og vårbeite for tamreinflokkene i Vest-Finnmark og et populært mål for rypejegere.

Arbeidsoppgaver

SNO Karasjok har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har ansvar for oppsyn i Øvre Anarjohka nasjonalpark som dekker et areal på 1414 km2. Kontoret har også en særlig oppgave i forhold til rovvilt i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt (særlig i forhold til tamrein) og felling og ettersøk av rovvilt. For øvrig deltar kontoret i stor grad i registreringsarbeid knyttet til Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.

Kontoret samarbeider med Reinpolitiet og Lensmannskontoret om oppsyns- og kontrolloppgaver. Man samarbeider også over grensen med det finske oppsynet Metsahallitus.

Adresse
Suomageidnu 37
9730 Karasjok
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Erland Søgård Mobil:916 22 001
  • Oddleif Nordsletta Mobil:916 22 000