SNO Halden

Naturoppsyn på kysten av Østfold og regionmedarbeider på rovvilt i Østfold

SNO Halden
SNOs lokalkontor i Halden ligger ved Johan Strengs plass.
© SNO

Ansatte

Jan-Erik Eggen

Eggen Jan-Erik_90x120pix_edited-1

959 67 507

69 18 81 60

Send e-post

Naturoppsyn Jan-Erik Eggen er tilknyttet Seksjon tilsyn kyst og har tilsyn med verneområdene i Østfold.

Oppsynsområdet

Lokalkontoret i Halden har ansvar for naturoppsyn langs Østfoldkysten inkludert samtlige verneområder. I tillegg har kontoret også oppsynansvaret med verneområdene i de indre delene av fylket.  

Arbeidsoppgaver

SNO Halden har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i kystnære verneområder, og har stor fokus på lakse- og sjøørretoppsyn langs hele Østfoldkysten. Verneområdene omfatter et samlet areal på 101 kvadratkilometer fordelt på 70 naturreservater, tre landskapsvernområder og 10 naturminner.

SNO Halden har også særlige oppgaver i forhold til rovvilt i regionen. Dette omfatter særlig arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt og bestandsregistrering av rovvilt, særlig ulv og gaupe.

Kontoret løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra fire privatpersoner, som til sammen løser oppgaver knyttet til naturoppsyn i verneområder og lakse- og sjøørretoppsyn i sjø.

Adresse
Johan Stangs plass 3
1767 Halden
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Jan-Erik Eggen Mobil:959 67 507