SNO Hægebostad

Rovviltansvarlig i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder.

Ansatte

Jon-Erling Skåtan

Skåtan Jon Erling_90x120pix

482 54 803

38 37 16 92

Send e-post

Naturoppsyn Jon-Erling Skåtan er tilknytta seksjon naturtilstand fauna og er regionalt rovviltansvarlig i Agder og Rogaland.

Oppsynsområdet
SNO Hægebostad har ansvar for naturoppsyn i indre deler av Vest-Agder.


Arbeidsoppgaver
SNO Hægebostad har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i Agder og Rogaland. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter.

SNO Hægebostad har også i samarbeid med SNO Bykle og SNO Suldal et særlig ansvar i forhold til oppsyn i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og tilstøtende verneområder i Setesdal-Ryfylke i Rogaland. Verneområdene omfatter et samlet areal på 2.364 kvadratkilometer fordelt på 10 naturreservater og ett landskapsvernområde.

Kontoret løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra Villreinlaget som utfører jaktoppsyn under villreinjakta i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde

Adresse
Birkelandsveien 112
4588 Kvås
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Jon-Erling Skåtan Mobil:482 54 803