SNO Florø

Naturoppsyn kyst i Sogn og Fjordane

Ansatte

Stig Inge Hauge

Stig Inge Hauge_edt_90px

926 19 175

Send e-post

Naturoppsyn Stig Inge Hauge er tilknyttet seksjon tilsyn kyst og utfører kystoppsyn i Sogn og Fjordane.

Oppsynsområdet

Lokalkontoret i Florø utførar maritimt oppsyn i Sogn og Fjordane frå Sunnmøre i nord til Hordaland grense i syd, med hovudvekt på lakseoppsyn/sjøoppsyn på kyst og i fjordar. I tillegg kommer kontroller opp mot innlandsfiske samt verneområde.

Arbeidsoppgåver

SNO Florø har som oppgåve å drive naturoppsyn med heimel i lov om statlig naturoppsyn innanfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdiar og førebygge miljøkriminalitet. Meir konkret medfører dette kontroll av bestemmingane gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselsloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forureiningsloven. Oppsynet driv og rettleiing og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Florø har ein særleg oppgåve med oppsyn i verneområde. Verneområda utgjer eit samla areal på 182 kvadratkilometer fordelt på 89 naturreservat, to landskapsvernområde, to fuglefredingsområde samt fire naturminne. For å drive oppsyn i dei mange marine verneområda nyttar kontoret mellom anna oppsynsbåten Lomvi.

Arbeidet inneberer oppsyn med vernereglene, tilsyn med skilt og informasjonstavler i verneområdar samt oppfølging av forvaltnings- og skjøtselsplanar som gjør at brukarane veit kva dei har å halde seg til.

Adresse
Langeneset 63
6944 Stavang
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Stig Inge Hauge Mobil:926 19 175