SNO Evenstad

Rovviltarbeid i Sør-Norge.

Ansatte

Lars Gangås

Gangås Lars_90x120pix

416 10 881

Send e-post

Thomas Holm Strømseth

Thomas Holm Strømseth_90 x 120 px

959 72 050

Send e-post

Naturoppsyn Lars Gangås er tilknyttet seksjon rovvilt som fellingsleder i Sør-Norge.

Naturoppsyn Thomas Holm Strømseth er tilknyttet seksjon rovvilt med ansvar for kartlegging og overvåking av ulv.

Oppsynsområdet

Lokalkontoret på Koppang har ansvar for gjennomføring av rovvilttiltak i hele landet, og naturoppsyn i deler av Hedmark med hovedvekt på Rendalen, Stor-Elvdal og Åmot kommer.

Arbeidsoppgaver

SNO Koppang har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en hovedoppgave og særlig kompetanse på tiltak rettet mot rovvilt, herunder sporing, felling og ettersøk. Kompetansebygging på felling av rovvilt og veiledning/bistand til lokale fellingslag er en vesentlig del av oppgaven. For øvrig deltar kontoret i stor grad i registreringsarbeid knyttet til Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.

I tillegg har kontoret ansvar for oppsyn i ni verneområder i Hedmark.

Adresse
2480 Koppang
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Lars Gangås Mobil:416 10 881
  • Thomas Holm Strømseth Mobil:959 72 050