SNO Drevsjø

Naturoppsyn i Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker.

SNO Drevsjø
SNO Drevsjø har kontorfelleskap med Engerdal Fjellstyre.
© Ole Vangen

Ansatte

Ole Vangen

Vangen Ole_90x120pix_edited-1

913 12 551

62 45 88 96

Send e-post

Naturoppsyn Ole Vangen er tilknyttet Seksjon tilsyn innland med særlig ansvar for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker. Fagansvar for verneområdene i Hedmark og ansvar for bestillingsdialogen i Hedmark.

Oppsynsområdet

SNO Drevsjø har en særlig oppgave i forhold til tilsyn i Femundsmarka nasjonalpark, samt verneområder i Hedmark. Verneområdene omfatter to nasjonalparker, to landskapsvernområder og nesten 120 naturreservater.

Gutulia
Myrområde i Gutulia nasjonalpark. Foto: Ole Vangen.

Arbeidsoppgaver

SNO Drevsjø har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturmangfoldloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Drevsjø har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i Femundsmarka nasjonalpark, samt verneområder i sørøstlige deler av Sør-Trøndelag og nordøstlige deler av Hedmark. Verneområdene omfatter et samlet areal på 858 kvadratkilometer fordelt på to nasjonalparker, 11 naturreservater og to landskapsvernområder.

Kontoret har også særlige oppgaver i forhold til rovvilt i regionen. Dette omfatter særlig arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt og bestandsregistrering av rovvilt, særlig ulv og jerv.

SNO Drevsjø løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp av seks tjenesteytere hvor Engerdal Fjellstyre er den største, og ved engasjement av sju enkeltpersoner. Til sammen løser disse oppgaver knyttet til naturoppsyn i flere verneområder i Røros og Hedmark, samt naturinformasjon, drift og vedlikehold på Gutulia seter.

Adresse
2443 Drevsjø
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Ole Vangen Mobil:913 12 551