Hvem har kontrollmyndighet?


Statens naturoppsyn (SNO) og politiet er hovedaktørene i oppsyn og kontroll av jakt og fiske. Det to etatene opptrer i stor grade med overlappende myndighet. Politiet er gitt kontrollmyndighet på flere av naturforvaltningens områder og mange av SNOs ansatte har begrenset politimyndighet. Begge etater har ansvar for å forebygge miljøkriminalitet, og har en lovfestet gjensidig samarbeidsplikt.

Villreinjakt på Hardangervidda
Det er politiet og SNO som er hovedaktørene i å kontrollere av bestemmelsene om jakt og fangst overholdes.
© Erik M. Ydse

For politiets vedkommende følger oppgaven av politiets alminnelige plikt til å forebygge og etterforske straffbare handlinger. For SNO finnes bestemmelsene i naturoppsynslovens §§ 1-3, §§ 63, 64 og 65 samt enkeltbestemmelser i særlovgivningen.

Kystvakten (KV) er lovfestet sekundær myndighet på vegne av både politiet og SNO, og har således både naturoppsynsmyndighet og begrenset politimyndighet innenfor de to lovområdene. For alle tre etaters vedkommende finnes enkeltbestemmelser i viltloven og lakse- og innlandsfiskloven, som tydeliggjør og utfyller adgangen til kontroll med jakt og fiske.

I tillegg har fjellstyrene i Sør-Norge oppsynsmyndighet i medhold av fjelloven når det gjelder jakt og fiske på statsallmenning, og de har ofte også begrenset politimyndighet og/eller oppdrag fra SNO. Statskog Fjelltjenesten i Nordland og Troms har kontrollmyndighet på vegne av Statskog som grunneier i de to fylkene, i tillegg til at Fjelltjenestens ansatte representerer SNO og ofte også har begrenset politi-myndighet. Bygdeallmenningenes oppsyn har også ofte oppdrag for SNO og/eller begrenset politimyndighet.

Ut over dette finnes det et stort antall lokale oppsyn som enten har oppdrag på vegne av SNO eller som har begrenset politimyndighet eller har begge deler. Det finnes også rent private oppsyn, som bare representerer grunneier(e) eller rettighetshaver(e).

Den som jakter eller fisker må påregne å treffe representanter for alle disse ordningene.  Det er derfor viktig for dem å vite i hvilken grad de plikter å medvirke under kontroll.

 

Oppdatert: 19.07.2013