Overvåking og kartlegging


Bestandsutviklingen hos mange arter blir overvåket av SNO. Den største innsatsen blir gjort på de store rovdyra der kravet til nøyaktighet er størst.

Sporing av ulv i Sør-Fron, Oppland
Sporing av ulv i Sør-Fron, Oppland
© Mogens Lorentzen

SNO er en viktig dataleverandør til Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. De prioriteringer og instrukser som til enhver tid gjelder i overvåkingsprogrammet er førende for SNO sitt arbeid på området. Datainnsamlingen skjer både gjennom målretta artsspesifikke registreringer, gjennom arbeidet med dokumentasjon av rovviltskader på husdyr og gjennom kvalitetssikring av tilfeldige observasjoner. Det er viktig for SNO å sikre at arbeidet forankres gjennom lokal medvirkning og at lokal kunnskap trekkes inn.

Oppdatert: 07.01.2010