Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag


Motorferdselloven regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag ut fra et samfunnsmessig helhetssyn med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivselen.

Motorferdselkontroll
Motorferdselkontroller gjennomføres ofte sammen med politiet, og her er også fjelloppsynet med på kontrollen.
© Erik M. Ydse

Lovens offisielle navn er Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Loven gjelder motorferdsel med bruk av kjøretøy, båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, og landing og start med motordrevet luftfartøy.

Utmark er utmark i henhold til friluftsloven og setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt i utmark. Det samme gjelder vei i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil. Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre det følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven.

Bestemmelser av betydning for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag finnes også i andre lover og forskrifter. Dette gjelder bl.a.:

Bruk av vannscooter reguleres av:

En nærmere beskrivelse og forklaring av reglene finnes i Rundskriv T-1/96 ”Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82"

Kontroll og straffeansvar

Statens naturoppsyn kan med bakgrunn i naturoppsynslovens regler og naturmangfoldlovens kapitel VIII, foreta kontroll med at bestemmelsene i motorferdselloven og tilhørende forskrifter blir overholdt. Dette innebærer blant annet adgang til å stanse motorkjøretøy, samt kreve om at den som blir kontrollert yter nødvendig bistand og opplysninger.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, straffes med bøter. Overtredelse av bestemmelsene i lov eller forskrift kan også gi grunnlag for å treffe vedtak om miljøerstatning i medhold av naturmangfoldloven § 74.

Oppdatert: 19.07.2013

Kontakt
John Ole Grøtte Seniorrådgiver
TLF: 951 89 035