Felling av rovvilt


SNO utfører fellingsoppdrag av rovvilt og andre arter i henhold til bestemmelser gitt i egen instruks for det statlige fellingslaget ved uttak av vilt, som er fastsatt av Miljøverndepartementet.

Jerv bedøvet i Luster
Jerv i Luster, Sogn og Fjordane. Den røde bedøvelsespilen sees bak på ryggen.
© Lars Gangås

Når Direktoratet for naturforvaltning fatter vedtak om skadefelling etter viltloven § 12, kan fellingsoppdraget i særskilte tilfeller bli gitt til SNO, jf § 13 i Forskrift om forvaltning av rovvilt. Dette gjelder når særlige krav til human og/eller presis utførelse betinger spesiell; kompetanse, virkemiddelbruk, organisering, og/eller finansiering. Eksempler på slike tilfeller kan være hiuttak av jerv eller felling av spesifikke dyr i familiegrupper av ulv som bidrar til å oppfylle fastsatt bestandsmål eller har deler av reviret i Sverige.

Skadefelling

Skadefelling vil normalt bli utført av lokale fellingslag. SNO kan etter forespørsel og nærmere vurdering gi bistand til planlegging og gjennomføring av skadefellinger som iverksettes lokalt. SNO vil også generelt kunne bistå med kompetanseoppbygging og opplæringstiltak rettet mot kommunale/lokale fellingslag og jegere.

Tiltak mot enkeltindivider

Tiltak direkte rettet mot bestemte enkeltindivider av rovvilt som utvikler problematisk eller uønsket adferd vil normalt bli utført av SNO, ofte i samarbeid med politiet. Tiltakene kan eksempelvis være forsøk på skremming/avskrekking eller felling etter viltloven § 14a.

Ettersøk

På oppdrag fra fylkesmannen, vil SNO i særlige tilfeller gjennomføre ettersøk etter påskutt rovvilt eller rovvilt som skades på andre måter.

SNO vil i tillegg så langt som mulig, bistå politiet, på forespørsel, i saker som angår rovvilt.

Oppdatert: 29.01.2016