Dokumentasjon av skader


Statens naturoppsyn har ansvaret for å dokumentere skade på rein og husdyr som mistenkes å være drept eller skadet av rovvilt. Kadavre undersøkes som regel i felt av lokal rovviltkontakt. Rovviltkontakten gjør en foreløpig vurdering, og sender inn et kadaverskjema til regionalt rovviltansvarlig som konkluderer i saken.

Skadedokumentasjon Guspiggen
Undersøkelse av en død rein på Guspiggen i Lierne.
© Tore Solstad

Naturoppsynet undersøker skade eller dødsårsak. Av undersøkelsen skal det fremgå om årsaken er dokumentert, antatt eller usikker. Dyreeier mottar skriftlig tilbakemelding på resultatet av undersøkelsen. Arbeidet utføres etter fastsatte retningslinjer for kontroll og vurdering av kadavermeldinger.

Rovbase

Resultatene av skadedokumentasjonsarbeidet rapporteres videre til forvaltningen gjennom en nasjonal database (Rovbase). Dette er et viktig grunnlag når forvaltningen skal vurdere blant annet erstatningskrav for rovdyrskader, forebyggende tiltak eller felling for å redusere skadeomfang på husdyr eller tamrein. Informasjon om alle registrerte kadavre av sau og rein som er drept av rovvilt, samt all registrert avgang av store rovdyr, er tilgjengelig for allmennheten gjennom Rovbase på nett.

Meld fra om skade

Dersom noen har mistanke om at det er gjort skade på husdyr eller tamrein av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn er det viktig at dette meldes fra til SNO straks skaden oppdages. Det skal da primært meldes til den rovviltkontakten som dekker det aktuelle området, eller eventuelt til regional rovviltansvalig for SNO. Sørg for å sikre kadaveret med tildekking slik at åtseletere ikke kommer til, men la det ligge mest mulig urørt. Merk funnstedet slik at å det er lett å finne igjen. Beskriv funnsted og kryss av på kart om mulig. Ta ut geografiske koordinater hvis du har med GPS.

Hvordan fastslå dødsårsak?

SNO ga våren 2011 ut ei bok om hvordan man kan fastslå dødsårsak hos sau og tamrein, og dokumentere hvilken rovviltart som evt har drept dyret. Her kan du lese mer om boka og eventuelt bestille den eller laste den ned som pdf-dokument.

Oppdatert: 29.01.2016