Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner


Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Rundkollen naturreservat
Utsikt fra Runkollen naturreservat i Oslomarka.
© Live S. Danielsen

Bakgrunn og hovedbestemmelser

Lovens offisielle navn er ”lov 2009-06-05 nr. 35: Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner”. Med vedtakelse og ikrafttreden av Markaloven har man fra lovgivers side ønske om å

  • sikre markas grenser
  • sikre en helhetlig forvaltning av Marka og
  • en enhetlig forvaltningspraksis både i plansaker og i behandlingen av søknader om tiltak og bruk.

Dette har blant annet resultert i at det er innført et generelt byggeforbud innenfor markagrensen i samsvar med juridisk bindende kart datert 2. april 2009. Fra forbudet er unntatt landbrukstiltak og store anlegg for overføring av elektrisk energi. Loven omfatter ikke skogsdrift.  Byggeforbudet kan fravikes i medhold av lovens § 14 for tiltak som er i samsvar med arealdelen til kommuneplanen eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven, eventuelt etter særskilt tillatelse eller dispensasjon.  I tillegg til Markaloven gjelder andre lover som for eksempel naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og dens regler for søknadsplikt og behandling av arealplaner, samt forvaltningsloven.


Motorferdsel

Motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt i Marka, bortsett fra de tilfellene som er unntatt i loven. Det er blant annet gjort unntak for person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks- og skogbruksnæring. Men også for slik kjøring er det et krav at dette skjer varsomt og på tidspunkter som i minst mulig grad ulemper for friluftslivet, skader i terrenget og forstyrrer dyrelivet. Markarådet

Departementet kan oppnevne et råd for markasaker. Markarådet vil ikke få vedtaksmyndighet, men skal inneha en ombudsmannsfunksjon.

Tilsyn, kontroll, retting og straff

Statens naturoppsyn (SNO) skal føre oppsyn med at loven følges, samt gi veiledning og informasjon. Kommunene skal også føre tilsyn med bestemmelsene i loven. Ansvarsfordelingen mellom kommunen og SNO er at sistnevnte fører kontroll og tilsyn i henhold til lov om naturoppsyn, mens kommunen først og fremst er ansvarlig for å gjennomføre byggesakskontroll.

Overtredelse av bestemmelser i loven eller bestemmelser i medhold av loven, kan gi grunnlag for sanksjoner etter lovens kapitel 6.

Oppdatert: 19.07.2013

Kontakt
John Ole Grøtte Seniorrådgiver
TLF: 951 89 035