Lov om forurensning og avfall


Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven) skal verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende forurensning, samt redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering. Loven  gjelder for de fleste forurensningskildene, bortsett fra transportsektoren.

Ulovlig deponi Lågendeltaet
Ulovlig deponi i Lågendeltaet naturreservat.
© Finn Bjormye

 

Forurensningsloven av 13. mars 1981 trådte i kraft 1. oktober 1983. Den slår fast at ingen har lov til å forurense uten at det er gitt tillatelse til det. Slik tillatelse er for enkelte virksomheter og på visse vilkår gitt i lovens § 11 eller i forskjellige forskrifter om forurensende virksomhet.

Hovedregelen er at forurensende virksomhet må ha konsesjon (individuell tillatelse) fra forurensningsmyndighetene. Forurensningslovens § 28 setter videre forbud mot forsøpling.

I forurensningslovens kapittel 8, som trådte i kraft 01.08.89, er det gitt regler om forurensernes erstatningsansvar. I § 55 er det blant annet slått fast at forurenseren er erstatningsansvarlig for forurensnings- skade uten hensyn til egen skyld.

Loven forvaltes av Kongen, Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet, fylkesmannen og kommunen.

Tilsyn og straff

Det følger blant annet av lov om statlig naturoppsyn § 2 første ledd, at oppsynet skal føre kontroll med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, blir overholdt. Dette gjelder likevel bare så langt departementet bestemmer.

P.t. er ingen slike bestemmelser gitt av departementet.

I forurensningsloven §§ 78 og 79 er det gitt nærmere regler om straffeansvar for forurensning og for ulovlig håndtering av avfall. Som utgangspunkt kan forsettelig eller uaktsom overtredelse av lovens regler medføre bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.

Oppdatert: 19.07.2013

Kontakt
John Ole Grøtte Seniorrådgiver
TLF: 951 89 035