Lov om kulturminner


Kulturminneloven - skal sikre varig vern av et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer. Dette skal skje som en del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

Helleristninger, Holtås Levanger
Figurer, trolig elg, fra helleristningsfeltet på Holtås, Ronglan i Levanger.
© Jostein sandvik

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som en større helhet eller sammenheng.

Noen kulturminner har et automatisk vern gjennom loven (§§ 4 og 14). Dette gjelder:

 • Alle kulturminner som er eldre enn år 1537
 • Stående byggverk som vi vet er fra før år 1650
 • Samiske kulturminner som er eldre enn 100 år
 • Skip og skipsfunn som er eldre enn 100 år og ligger under vann

  Loven gir et forbud mot inngrep i automatiske fredete kulturminner, men åpner samtidig for at det kan gis dispensasjon fra den automatiske fredningen (§ 8). Dersom kulturminneforvaltningen (her fylkeskommunen, Sametinget og Riksantikvaren) ut fra en faglig og samfunnsmessig vurdering mener at det kan gis dispensasjon, vil det bli satt vilkår om undersøkelser/utgravninger. Som hovedregel skal tiltakshaver dekke kostnadene som er forbundet med registreringer og utgravninger, men staten kan gi tilskudd.

  Kulturminner og områder kan fredes etter kulturminneloven ved enkeltvedtak (§§ 15 og 19).  Interiører kan bare sikres gjennom fredning etter kulturminneloven. Riksantikvaren er vedtaksmyndighet. Kommunestyret er høringsinstans i alle fredningssaker.

  Fredning har ikke til hensikt å hindre bruk av kulturminnene. Det kan gis dispensasjon fra fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke reduserer verneverdien vesentlig.

  Selv om et tiltak i forbindelse med et fredet kulturminne eller kulturmiljø er behandlet etter kulturminneloven, må det også behandles etter plan- og bygningsloven på vanlig måte.

Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Hvis man har spørsmål eller trenger veiledning, bør en først ta kontakt med kommunen. En kan også henvende seg til kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen, eventuelt Sametinget, der man bor eller der kulturminnet ligger. Hvis en mener Riksantikvaren må inn i bildet, vil de formidle kontakt videre. 

Tilsyn og straff

Statens naturoppsyn fører tilsyn med at bestemmelsene i loven eller i medhold av loven blir overholdt. Dette følger av lov om statlig naturoppsyn § 2.

Etter kulturminneloven § 27 fremgår det at den som forsettelig eller uaktsomt overtrer forbud, påbud, vilkår eller bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år.

Oppdatert: 19.07.2013

Kontakt
John Ole Grøtte Seniorrådgiver
TLF: 951 89 035