Lov om laksefisk og innlandsfisk


Lakse- og innlandsfiskeloven regulerer anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) og innlandsfisk. Loven har som formål å sikre at disse artenes naturlige bestander, deres leveområder og andre ferskvannsorganismer blir forvaltet slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.

Garnbelag
Garnbelag
© Terje Haugland

Lovens offisielle navn er Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk.

Med innlandsfisk menes all annen fisk i vassdrag enn anadrom laksefisk. Bestemmelsene om innlandsfisk gjelder i tillegg som utgangspunkt for kreps.

Forvaltningsprinsipp

Det tidligere fredningsprinsippet i loven er nå avløst av forvaltningsprinsippet, nedfelt  i naturmangfoldloven §§ 15 med flere. Prinsippet innebærer at høsting eller annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Dette betyr at det er forbudt å fiske etter anadrome laksefisk med mindre det er åpnet for slikt fiske av myndighetene etter laks- og innlandsfiskeloven og tilhørende forskrifter.

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø

I forskriftene til loven er det åpnet for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag til bestemte tider og med bestemte redskaper. Anadrome laksefisk som er fanget med redskap, som er ulovlig til fangst av slik fisk, eller utenfor lovlig fisketid for denne, skal straks kastes ut igjen.

Innlandsfisk

For høsting av innlandsfisk er utgangspunktet snudd. Innlandsfiskeforskriften åpner for å fiske etter nærmere angitte arter. For øvrige arter kan Direktoratet for naturforvaltning eller fylkesmannen tillate fiske og fangst i medhold av forskrift eller enkeltvedtak.

Forbud mot import av levende fisk m.v.

Lakse- og innlandsfiskeloven forbyr import av levende anadrome laksefisk, innlandsfisk, rogn, eller unger av slik fisk, eller næringsdyr for fisk. Det er også forbudt å sette ut fisk eller iverksette kultiveringstiltak uten tillatelse.

Loven setter blant annet forbud mot visse tiltak og fiske- og avlivningsmetoder, og inneholder også bestemmelser om fiskerett, organisering og drift av vassdrag, kontroll og oppsyn, registrering av redskap og oppgaveplikt ved fiske.

Kontroll med fiske og straff

Statens naturoppsyn (SNO) skal i medhold av lovens § 42 føre kontroll med at bestemmelser i eller i medhold av loven blir overholdt. Bestemmelsen gir oppsynet fullmakter for rutinekontroll med at fiske foregår lovlig. Det er her ikke nødvendig med mistanke om noe straffbart for at kontroll kan foretas.

I lakse- og innlandsfiskeloven § 47 annet ledd er det fastsatt en administrativ adgang for Miljøverndepartementets oppsyn til å beslutte inndragning av ulovlig satte fangstredskaper. Forutsetningen er at redskapet er umerket og av begrenset verdi, og er satt ut i strid med lov eller forskrift gitt i medhold av lov. I lovendringen ligger det også en adgang til å destruere redskapen som er inndratt. Det kan imidlertid først skje etter særskilt kunngjøring eller etter 3 måneder.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov eller opprettholdt ved loven eller vilkår fastsatt i medhold av loven, straffes som hovedregel med bøter eller fengsel i inntil ett år, dersom forholdet ikke rammes av et strengere straffebud. Overtredelse av lov eller forskrift kan også gi grunnlag for å ilegge miljøerstatning etter naturmangfoldlovens § 74.

Oppdatert: 19.07.2013