Lov om jakt og fangst av vilt


Viltlovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven, slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.

Villreinjakt på Hardangervidda
Villreinjakt på Hardangervidda
© Erik M. Ydse

Lovens offisielle navn er Lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt.

Viltloven og naturmangfoldloven

Mange av bestemmelsene i den tidligere viltloven er opphevet i forbindelse med at naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009, men de konkrete høstingsvedtakene treffes fortsatt med hjemmel i viltloven, innenfor de generelle rammene og prinsippene som naturmangfoldloven trekker opp.

Dette innebærer at bestemmelsene for når, hvor og hvordan det skal høstes reguleres i viltloven, mens både vilkårene, og de hensyn som skal vektlegges ved avgjørelsen om det kan høstes, er regulert i naturmangfoldloven.

Høsting og annet uttak er fortsatt tillatt når myndighetene har åpnet for det, og reglene om vilkår for høsting er en videreføring av gjeldende regler og praksis.

Retten til jakt og fangst

Loven inneholder også regler om retten til jakt og fangst, inkludert regler om forfølgningsrett etter skadet vilt. Det er også gitt bestemmelser om organisering av jaktområder og om jegerprøve, jegeravgift, fellingsavgift og Viltfondet.

Viltloven har bestemmelser om viltorganene, om vilt i fangenskap og loven gir egne regler om hjortevilt- og beverjakt. I tillegg gir loven regler om innførsel og utsetting av nye viltarter, oppbevaring mv. av fredet vilt og om autorisasjon av preparanter og merke- og registreringsplikt.

Utøvelse av jakt og fangst

Viltloven regulerer også utøvelse av jakt og fangst. Hovedprinsippet er at jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. I tillegg gis bestemmelser om bruk av våpen og motordrevne fremkomstmidler og regler om fangst.

Kontroll under jakt og straff

Etter forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 37 plikter enhver å la seg kontrollere i forhold til de plikter jegeren har etter viltloven eller regler gitt i medhold av denne. Bestemmelsen gir Statens naturoppsyn hjemmel til å rutinemessig kontrollere om reglene for jaktutøvelse blir overholdt, blant annet kreve fremvist alle nødvendige papirer jegeren plikter å medbringe under jakt og fangst. Det er ikke krav til mistanke om at noe straffbart er begått.

Den som overtrer regler gitt i eller i medhold av viltloven, straffes som hovedregel med bøter eller fengsel inntil ett år. Overtredelse av lov eller forskrift kan også gi grunnlag for å ilegge miljøerstatning etter naturmangfoldlovens § 74.

Oppdatert: 19.07.2013

Kontakt
John Ole Grøtte Seniorrådgiver
TLF: 951 89 035