Lov om statlig naturoppsyn


Lov om statlig naturoppsyn ble vedtatt 21. juni 1996. Formålet var å få en overordnet og samlet regulering av naturoppsynet.

Tilsyn på Varanger
Tilsyn med fjellrevene på Varangerhalvøya.
© Jan E. Pedersen

Loven hjemler oppsynsmyndighet gjennom kontroll med bestemmelsene gitt i, eller i medhold av, følgende spesiallover:

  • friluftsloven
  • motorferdselsloven
  • kulturminneloven
  • viltloven
  • laks- og innlandsfiskeloven
  • naturmangfoldloven
  • markaloven
  • forurensingsloven (deler av den)
  • småbåtloven

I tillegg til å føre kontroll med at lover og regler overholdes, gir naturoppsynsloven føringer for oppsynets oppgaver. Informasjon og veiledning står sentralt, men også skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene samt kartlegging og overvåking av arter og naturtilstanden.

Oppsynet har rett til å ferdes med bruk av motorkjøretøy, båt eller luftfartøy når dette er nødvendig for utføring av oppsynets oppgaver. Motorferdsel skal skje så skånsomt og begrenset som forholdene tillater.

I tillegg til oppsynets oppgaver regulerer loven oppsynets fullmakter, forholdet til politiet, den sentrale administrasjon og oppsynets taushetsplikt.

Opprettelsen av Statens naturoppsyn ble foretatt gjennom vedtaket av forskrift om opprettelse av Statens naturoppsyn og delegering av myndighet til Miljøverndepartementet.

Oppdatert: 19.07.2013

Kontakt
John Ole Grøtte Seniorrådgiver
TLF: 951 89 035