SNOs oppgaver i verneområdene

Totalt er det opprettet over 2800 verneområder her i landet. Det dreier seg om flere ulike typer verneområder, fra nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater, via dyrelivsfredede områder til enkeltobjekter slik som gamle trær. SNO har ansvar med å ta vare på disse områdene slik at verneverdiene og formålet med vernet ikke går tapt eller blir forringet. De viktigste virkemidlene SNO bruker i dette arbeidet er infmasjon til publikum, tilretteleggingstiltak for bruk av områdene, og skjøtselstiltak slik som rydding og hogst for å stoppe igjengroing, eller hindre uønskede arter i å etablere seg i områdene.

Fegran- Åmotan- Grøvudalen landskapsvernområde
Krattrydding Vangrøftdalen

Skjøtsel

Skjøtsel er aktive tiltak, vanligvis på økologisk grunnlag, som gjennomføres for å opprettholde og/eller utvikle en ønsket kulturbetinget tilstand....