Lover og forskrifter

Statens naturoppsyn (SNO) har oppsynsmyndighet i henhold til åtte ulike miljølover. Disse er nærmere omtalt under lover og forskrifter. I tillegg så er det en rekke instrukser som regulerer arbeidet SNO utfører. Rapporteringen av arbeidet skjer etter standardiserte skjema som er tilgjengelige her. SNOs myndighet og rolle innen de enkelte lovområdene kan du finne under Tilsyn og kontroll (i toppmenyen).

Kongeørnunge kontrolleres i reiret
Sopp og lav i Lomsdal-Visten

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer forvalting av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgt...
Villreinjakt på Hardangervidda

Viltloven

Viltlovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven, slik at naturens produktivitet og artsrikdom...
Garnbelag

Lakse- og innlandsfiskeloven

Lakse- og innlandsfiskeloven regulerer anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) og innlandsfisk. Loven har som formål å sikre at disse artene...
Helleristninger, Holtås Levanger

Kulturminneloven

Kulturminneloven - skal sikre varig vern av et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer. Dette skal skje som en del av vår kulturarv og ...