Fortsatt nedgang i påviste rovviltskader


Skadedokumentasjon
Rovviltkontakt Aina-Elise Stokkenes i Statens naturoppsyn dokumenterer skade på sau i Luster.
© Rein-Arne Golf / SNO
Oppdatert: 15.11.2016

Rovvilt ser ut til å gjøre stadig mindre skade på sau. I år er antall påviste rovviltskader lavere enn noen gang siden årtusenskiftet.

Tallene fra Rovbase viser at antall påviste skader går ned hos alle de store rovviltartene, bortsett fra bjørn. Bjørneskadene har økt fra de to foregående årene, men antallet er fortsatt lavt historisk sett. Totalt er det påvist drøyt 1500 skader gjort av bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn i 2016.

– Vi har ikke sett så få skader etter at Statens naturoppsyn (SNO) overtok oppdraget med å registrere rovviltskader i 2001, sier direktør Pål Prestrud i SNO, som er Miljødirektoratets personell i felt. 

Streifulv avgjør skadeomfang

Når det gjelder ulv varierer antall påviste skader noe fra år til år, og dette henger blant annet sammen med hvor streifende unge ulver beveger seg. Tallet for 2016 er det laveste siden 2011, og om lag halvparten av årets skader ble påvist i ett beiteområde i Rendalen i Hedmark. Innenfor ulvesonen, som Stortinget har bestemt at ulven skal leve i, er det påvist få skader. 

Færre gauper og færre skader

For åttende år på rad går antall registrerte gaupeskader ned. I 2009 ble det registrert 600 skader gjort av gaupe, og i år er tallet redusert til en tredel av dette. Kvotejakt fungerer som et virkemiddel for å regulere gaupebestanden og bidrar til å redusere skadene. 

 

Bestanden av gaupe i Norge har gått ned, og nasjonalt ligger den under bestandsmålet. Det samme gjelder for fire av de åtte rovviltregionene landet er delt inn i. I 2016 ble det registrert 52 familiegrupper i Norge, mens målet er 65. 

Jerveskader på høsten

Antall skader gjort av jerv toppet seg for to år siden, med 585 påviste skader. I fjor ble det påvist 423 jerveskader og i år 329 skader. Statistikken viser at mer enn åtte av ti skader forårsaket av jerv blir påvist fra 1. august og ut året, og nesten halvparten skjer etter 1. september. 

Bestanden av jerv ligger over målet som Stortinget har satt på 39 ungekull. I 2016 ble det registrert 50 kull i Norge. 7 kull ble avlivet i forbindelse med ekstraordinære uttak, slik at netto antall ungekull var 43 i forkant av beitesesongen. 

Soner for rovvilt og beitedyr  

Stortinget har vedtatt et mål om å oppnå bestandsmålene for rovviltartene, samtidig som skadene på husdyr og tamrein holdes på et lavest mulig nivå. En tydelige soneforvaltning er et viktig virkemiddel, med geografiske avgrensede områder for rovdyr og områder som er prioritert til beitedyr.

Det er de regionale rovviltnemndene som fastsetter hvor sauedrift og utmarksbeite skal prioriteres, og i hvilke områder det må legges til rette for at rovviltet når bestandsmålene sine. Formålet er å skille rovvilt og beitedyr i størst mulig grad, så det oppstår færrest mulig konflikter.

Alle kan finne resultatet av SNO sine vurderinger på de enkelte døde sau/lam i www.Rovbase.no

Oppdatert: 15.11.2016

Kontakt
Lars Bendik Austmo Seksjonssjef
TLF: 920 58 678