SNO-rapporter

Mennesket og naturarven: Nedre Timenes naturreservat

Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune ble opprettet 16. desember 2011. I
forbindelse med fredningen fikk Endre Wrånes i oppdrag av Statens Naturoppsyn å samle inn og
dokumentere lokal tradisjonskunnskap knyttet til bruk av skog og kulturlandskap i verneområdet.

Les mer

Mennesket og naturarven: Lokal tradisjonskunnskap om kystlyngheiene på Asmaløy Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune

Kystlyngheiene på Asmaløy, i Hvaler kommune, er et av Norges 23 urvalgte kulturlandskap. Her finnes fortsatt intakte kystlyngheier som har vært i autentisk bruk fram til rundt 1950. Kystlyngheia på Asmaløy skal være et eksempelområde for innsamling og formidling av lokal tradisjonskunnskap om tidligere drift av arealer med kystlynghei i Sørøst-Norge. Kunnskapen skal gi grunnlag for forvaltningen å drive målrettet biologisk skjøtsel. I tillegg skal det være et grunnlag for undervisning og generell naturveiledning til allmennheten. Rapporten gir generelle og spesifikke forslag til hvordan dette kan brukes, slik som for eksempel i en utstilling om kystlynghei og en turguide for Asmaløy.

Les mer