Menneskeskapte miljøutfordringer i havet


Gjennom hele menneskets historie har vi hatt et nært forhold til havet. Forholdet videreføres i dag gjennom aktiviteter som fiske, fiskeoppdrett, skipsfart, avfallsdumping, energiproduksjon, marin bioprospektering og en lang rekke friluftsliv-aktiviteter. Sammen har kravene til havets ressurser blitt så store at de har skapt en rekke komplekse utfordringer for livet i havet. Ytre Hvaler nasjonalpark verner om 354 km2 hvorav 96% er hav. Men, er verneområder et nyttig forvaltningsverktøy når mange av miljøutfordringene ikke følger grensene våre?

4_640px
Kan verneområder hjelpe oss i kampen for havet?
© Kristin Westby

Dette naturveiledningsopplegget setter søkelyset på omfanget, årsakene og konsekvensene av de menneskeskapte utfordringene økosystemene i nasjonalparken står ovenfor. Opplegget har som hensikt å bidra til å styrke engasjement for og kompetanse om menneskeskapte marine miljøproblemer.

Opplegget er tredelt. I første økt besøker naturveilederen skolen for å introdusere opplegget og gi elevene en innføring i temaet. Problemstillinger som klimaendringer, fremmede arter, habitatødeleggelse, overfiske og forurensning dekkes. Neste økt innebærer en feltdag i Ytre Hvaler nasjonalpark. Gjennom veiledningsaktivitetene får elevene bli kjent med nasjonalparken, lære om Statens naturoppsyns rolle, undersøke noen av utfordringene nasjonalparken står ovenfor og bruke grunnleggende forskningsmetoder og feltutstyr til å undersøke utbredelsen av fremmede arter i nasjonalparken. Avslutningsvis utfordres elevene til en aktivitetslek og diskusjon rundt behovet for marine verneområder. Det siste leddet i opplegget er et selvstendig etterarbeid som gir elevene sjansen til å fordype seg i et av havets utfordringer.

Klassetrinn: 1.-3. Videregående skole klasse.

Lokalitet: På skolen og i Ytre Hvaler nasjonalpark (Ørekroken).

Varighet: Skolebesøk på 1,5 timer. Feltopplegg: 3,5 timer.

Aktuell sesong: August til september.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Marit Winther-Janson.

Oppdatert: 17.11.2015

Kontakt
Marit Winther-Janson Naturveileder
TLF: 930 08 698