Overvåking av naturtilstand


Når det gjelder havet har vi langt flere spørsmål enn svar. Likevel vet vi at det marine miljøet opplever store menneskeskapte påkjenninger og Norge har derfor forpliktet seg til at innen 2020 skal 10 % av avområdene våre vernes. Ytre Hvaler nasjonalpark verner allerede om 340 km2 hav. Spørsmålet fremover er hvorvidt artene og naturtypene i nasjonalparken faktisk opplever en vernet tilværelse. Men, hvordan kan vi finne ut av det?

3_640px
Er det like mange krabber her i år som i fjor?
© Marit Winther-Janson

Dette naturveiledningsopplegget setter søkelyset på utfordringene knyttet til overvåking av naturtilstanden i havet. Målet med opplegget er å fremme engasjement for problemstillinger knyttet til det marine miljø samt å bidra til å styrke kompetanse om marine økosystemer og arter.

Opplegget er tredelt. I første del besøker naturveilederen skolen for å introdusere opplegget og gi elevene en innføring i temaet. I neste økt inviterer naturveilederen elevene med ut i Ytre Hvaler nasjonalpark. I felt får elevene bli kjent med nasjonalparken, lære om Statens naturoppsyns rolle og prøve seg på fangst- og gjenfangst metoden for å beregne størrelsen på en strandkrabbebestand. Det siste leddet i opplegget innebærer et selvstendig etterarbeid tilrettelagt for at elevene reflekterer over det de har lært.

Klassetrinn: 8.-10. trinn.

Lokalitet: På skolen og i Ytre Hvaler nasjonalpark (Storesand)

Varighet: Skolebesøk på 1,5 timer. Feltopplegg: 3,5 timer.

Aktuell sesong: August til september.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Marit Winther-Janson.

Oppdatert: 17.11.2015

Kontakt
Marit Winther-Janson Naturveileder
TLF: 930 08 698