Villreinkassen


Har du lyst til at elevene dine skal lære mer om villreinen? Da er kanskje Villreinkassa noe for klassen! Formålet med Villreinkassa er å styrke barn og unges kjennskap til villreinen som en viktig kulturbærer og ansvarsart i Norge.

Villreinkassa_Brita Homleid Lohne_edt
Villreinkassen med innhold.
© Brita Homleid Lohne

Villreinen har en 10.000 år gammel historie i Norge. Ser man det i et europeisk perspektiv, strekker historien seg enda lenger tilbake. Villreinen var en viktig ressurs for de første europeiske steinaldermenneskene lenger sør i Europa. Klimaendringer og tilbaketrekking av isbreer, etter siste istid, førte til at villreinen fulgte etter iskanten nordover, helt til våre fjelltrakter. Her, i det kalde nordlige klimaet, kunne reinen overleve. Menneskene fulgte etter, fordi villreinen var en svært viktig mat- og utstyrsressurs for dem. De fanget rein ved bruk av fangstgraver, pil og buer. På 1700-tallet ble jakten intensivert på grunn av moderne skytevåpen, noe som førte til nedgang i villreinbestandene. I dag har Norge de eneste gjenlevende villreinstammene i Europa, og Norge har derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på den for fremtiden.

Gjennom lån av kassa, som inneholder utstyr og forslag til undervisningsopplegg med fokus på villreinen, vil det øke skolenes fagkunnskap om villreinen og skape forståelse hos elevene for hvorfor vi bør ta godt vare på villreinen.

Kassa inneholder forslag og ideer til undervisningsopplegg med bøker, hefter og litteraturforslag med konkrete aktiviteter knyttet til. I tillegg inneholder også kassa fysiske gjenstander, som elevene skal kunne føle på, lukte på og studere nærmere. Tanken bak dette er at elevene skal få et konkret forhold til hva en villrein er, hvordan den ser ut og hvordan den er tilpasset et liv i høyfjellet.  De skal også ha mulighet til å kunne se, lukte og føle på ”gammel historie”, som ligger i kassa og dermed få en forståelse av hvor viktig reinen har vært for menneskene gjennom tidene.

Klassetrinn: Villreinkassa er helt uavhengig av klassetrinn, og passer både til barne-, ungdoms- og videregående skole.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Brita Homleid Lohne.

Oppdatert: 29.09.2015

Kontakt
Brita Homleid Lohne Naturveileder
TLF: 993 62 623