Villreinen – fjellets nomade


Villreinen har en 10.000 år gammel historie i Norge. Ser man det i et europeisk perspektiv, strekker historien seg enda lenger tilbake. Villreinen var en viktig ressurs for de første europeiske steinaldermenneskene lenger sør i Europa. Klimaendringer og tilbaketrekking av isbreer, etter siste istid, førte til at villreinen fulgte etter iskanten nordover, helt til våre fjelltrakter. Her, i det kalde nordlige klimaet, kunne reinen overleve. Menneskene fulgte etter, fordi villreinen var en svært viktig mat- og utstyrsressurs for dem. De fanget rein ved bruk av fangstgraver, pil og buer.

Undervisning om villrein for 7. klasse.
Undervisning om villrein for 7. klasse.
© Ida Glemminge

På 1700-tallet ble jakten intensivert på grunn av moderne skytevåpen, noe som førte til nedgang i villreinbestandene. I dag har Norge de eneste gjenlevende villreinstammene i Europa, og Norge har derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på den for fremtiden.

Gjennom dette programmet vil elevene kunne tilegne seg kunnskap om villreinens historie, villreinen som kulturbærer og om hvor og hvordan den lever i dag. Villreinens utfordringer, knyttet til endringer i klima og oppdelingen av leveområder, vil være sentralt.  Elevene vil også kunne gjøre praktiske erfaringer med fangst av villrein, ved bruk av pil og bue. Vi leverer gjerne både for- og etterarbeid til programmet, slik at elevene får mer ut av opplegget.

Opplegget består av et forarbeid, dagsopplegg og et etterarbeid med vurderingsskjema for egen læring. Naturveilederne står for dagsopplegget. Opplegget kan gjennomføres både inne og utendørs.

Klassetrinn: 7. klasse. Opplegget kan også tilpasses andre klassetrinn i grunnskole og videregående skole.

Varighet: 5 timer. Opplegget kan justeres ut fra skolens ønske.

Lokalitet: På skolen og dets uteområde. Opplegget kan også gjennomføres dersom klassen besøker Norsk villreinsenter sør på Skinnarbu.

Aktuell sesong: Hele året.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Brita Homleid Lohne.

Oppdatert: 23.09.2015

Kontakt
Brita Homleid Lohne Naturveileder
TLF: 993 62 623