SNO dokumenterer rovviltskader


7675 kadaver_Hattfjelldal - rvk Stig Andre Brennhaug obduserer - Vegar Pedersen (1)_edt 1024px
Et relativt gammelt kadaver av sau som obduseres av rovviltkontakt Stig Andre Brennhaug i Hattfjelldal.
© Vegar Pedersen
Oppdatert: 03.07.2015

Dyreeiere får erstatning dersom husdyr eller tamrein blir tatt av freda rovdyr. Det krever imidlertid at det sannsynliggjøres at dødsårsaken er rovdyr. Et viktig ledd i dette arbeidet er undersøkelse av døde og skadde dyr når det er mistanke om at rovvilt har vært på ferde

Arbeidet med å dokumentere skader utføres at Statens naturoppsyn (SNO) som har rovviltkontakter i hele landet. 

Nær 200 rovviltkontakter

Totalt har SNO i underkant av 200 personer spredt rundt i landet til å dokumentere rovviltskader. I 2014 ble det undersøkt 6363 døde eller skadede sau og tamrein, og henholdsvis 40 prosent og 43 prosent av disse ble dokumentert, eller antatt, drept av freda rovdyr (se Årsrapport 2014 s. 62). 

Rovviltskadene er ikke jevnt fordelt utover landet, så i enkelte kommuner er det flere rovviltkontakter, mens en ansatt for eksempel på Vestlandet dekker flere kommuner. En av våre rovviltkontakter har beskrevet sin arbeidsdag nærmere i  Årsrapport 2012 (s. 36-39). 

Obduksjon av de døde dyrene krever spesialkompetanse. Rovviltkontaktene har mange års erfaring, i tillegg til å oppdatere seg gjennom årlige kurs. Det er utarbeidet en egen håndbok i skadedokumentasjon, Drept av rovvilt?, som beskriver kjennetegnene for hvordan de ulike rovdyrene avliver sitt bytte. Denne kan også kjøpes hos SNO. 

Ferske kadaver

En sikker dokumentasjon av dødsårsak er enklere jo ferskere kadavrene er. I sommervarmen vil fluemark og åtseletere raskt forvandle et kadaver til bare hår og bein og gjøre jobben umulig. Det er derfor svært viktig at funn av døde dyr blir meldt inn så raskt som mulig når det er mistanke om rovviltskade. 

Melding om kadaverfunn gjøres til nærmeste rovviltkontakt, som en finner her på nettsiden til SNO. En kan enten gå inn via Sett rovvilt?, eller skrive kommunenavnet i søkefeltet.

Oppdatert: 03.07.2015