Meld fra om fjellrev i sommer


Fjellrev ved fôringsautomat i Nord-Trøndelag. Bildet er tatt av et viltkamera,
Fjellrev ved fôringsautomat i Nord-Trøndelag. Bildet er tatt av et viltkamera,
© Statens naturoppsyn
Oppdatert: 15.07.2014

2014 ser ut til å bli et rekordår for fjellrev i Norge. Statens naturoppsyn har ansvaret for feltarbeidet, og ønsker dine tips om fjellrevaktivitet.

Så langt er det registrert 31 valpekull av fjellrev, fra Finse i sør til indre Troms i nord. Overvåkingsprogrammet for fjellrev har som mål å følge med bestandsutviklingen. Statens naturoppsyn er ansvarlig for å koordinere feltarbeidet, mens Norsk institutt for naturforskning har det faglige ansvaret.

 - Feltarbeidet utføres av ansatte i SNO, av oppsyn i statsallmenninger, og bygdeallmenninger og av andre lokale ressurspersoner, sier fungerende direktør Anne-Berit Pettersen i Statens naturoppsyn.

Hver vinter kontrolleres mange gamle fjellrevhi, og hiene det er aktivitet av fjellrev i, blir fulgt opp sommerstid for å avdekke eventuelle valpekull.

Meld inn observasjoner av fjellrev

Selv om det ser ut til at reetableringen av fjellrevbestanden i Midt- og Sør-Norge har kommet godt i gang, er det fortsatt en del fjellområder vi har dårlig kunnskap om.

- Vi særlig interessert i å få inn tips om fjellrev i områder med få eller ingen observasjoner av arten. Denne kunnskapen kan være avgjørende for hvor vi setter i verk tiltak for å hjelpe fjellreven i framtida, sier Anne-Berit Pettersen.

Kart med oversikt over fjellrevbestandene i Norge. Kilde: Rovbase.

Ta kontakt med lokalt SNO, dersom du ser fjellrev.

En løpende oversikt over valpekull finner du hos NINA.

Oppsummering fra de tre siste årene finner du i SNOs Årsrapport 2013, side 31.

Tiltakene bidrar til at fjellreven etablerer seg i nye områder

Fjellreven er et av Nordens mest utrydningstruede pattedyr, og i Midt- og Sør-Norge var den utryddet tidlig på 2000-tallet. Det ble iverksatt mange tiltak for å redde fjellreven. Blant annet ble en avlsstasjon for fjellrev etablert i Oppdal. Utsetting av valper fra avlsstasjonen har ført til at vi igjen har fjellrev i en rekke fjellområder i Sør og Midt-Norge.

Alle fjellrever som har fått valpekull i Sør-Norge de senere årene, har vist seg å være rever som har blitt satt ut fra avlsstasjonen eller etterkommere av disse, samt noen rever som har vandret inn fra Helags i Sverige. Det har også gått rev fra Snøhettaområdet, til Helags i Sverige.

Det er også født valpekull i fjellområder der det ikke har blitt satt ut rev, noe som viser at arten er i ferd med å spre seg og ta tilbake nye fjellområder.

Oppdatert: 15.07.2014