Rovviltarbeidet har høy prioritet


Ulv_felling Agdenes_2013-6-19_Steinar Rikstad (4)_620px
Etter utført felling er det faste rutiner på prøvetaking, rapportering og registrering i Rovbase av de dyrene som er tatt ut.
© Steinar Rikstad/SNO
Oppdatert: 02.07.2014

Vi er nå inne i beitesesongen for sau, og erfaringsvis vil det mange steder oppstå  skader voldt av rovvilt, som fra Statens naturoppsyn (SNO) sin side krever oppfølging i form av skadedokumentasjon og ivaretakelse av data om skadevolder. Gjennom rovviltkontaktene og personell med regionalt rovviltansvar er SNO til stede over hele landet og kan bistå dyreeiere med dokumentasjon av rovviltskader og informasjon til forvaltningsmyndighetene om skadevoldende arter.

I mange tilfeller vil fylkesmennen fatte vedtak om skadefelling. Slike skadefellingsoppdrag vil normalt bli gitt til lokalt/kommunalt oppnevnte skadefellingslag. Leder av lokale skadefellingslag kan be SNO om bistand og vi kan gi slik bistand så fremt vi har kapasitet. Bistand kan bestå i alt fra rådgivning over telefon til bistand med erfarent fellingspersonell og eventuelt trenede hunder under fellingsforsøk. SNO har 7 fellingsledere med felling og andre tiltak rettet mot rovvilt som spesialoppgave. Nedenfor er det satt opp en oversikt som viser hvem av fellingslederne i SNO som til en hver tid kan nås gjennom sommeren.

Turnus for fellingspersonell i SNO sommeren 2014
Initialene angir hvem som er tilgjengelige den aktuelle uka. Initialene i parentes angir hvem som har særlig tilgjengelighet den aktuelle helg.

Uke 24 25 26 27 28
Dato 9-15 jun 16-22 jun 23-29 jun 30-6 jun/jul 7-13 jul
Nord-Norge ON/PN (ON) ON (ON) ON/PN (PN) PN (PN) PN (PN)
Midt-Norge EB/RM (RM) AJD/RM (AJD) AJD/RM (AJD) EB/AJD (EB) RM (RM)
Sør-Norge LG/EOH (LG) EOH (EOH) LG (EOH) AJD/EB (AJD) LG (LG)
Uke 29 30 31 32 33
Dato 14-20 jul 21-27 jul 28-3 jul/aug 4-10 aug 11-17 aug
Nord-Norge PN (PN) LG/EB (LG) EB/RM (EB) EB/LG (EB) ON/PN (ON)
Midt-Norge RM (EB) EB (EB) RM/EB (RM) EB (AJD) EB/AJD (AJD)
Sør-Norge LG (EOH) LG (EOH) LG (LG) LG (EOH) EOH (LG)
Tlf nr SNO   mob:
Even Bjørnes (EB) 977 33 058
Lars Gangås (LG) 416 10 881
Oddleif Nordsletta (ON) 916 22 000
Arne Jostein Devik (AJD) 957 95 501
Rune Moen (RM) 411 01 140
Pär Nilsen (PN)   905 11 280
Erik Ola Helstad (EOH) 909 91 698

Lars Bendik Austmo
(Seksjonsleder)

920 58 678

Rovviltarbeidet i Statens naturoppsyn (SNO) har høy prioritet hele året. Vi har gjennom vinteren og våren gjennomført omfattende arbeid i forbindelse med overvåking av rovviltartene, undersøkelser av rovviltskader på rein, kurs for lokale skadefellingslag, og SNO har ikke minst gjennomført mange krevende ekstraordinære uttak av både jerv, ulv og bjørn. Totalt har SNO stått for uttak av 43 jerver, herunder 13 hiuttak, 3 ulver og 4 bjørner denne våren, etter vedtak fattet av Miljødirektoratet. 

Oppdatert: 02.07.2014