Bekymret over regelbrudd i gaupejakta


kontroll gaupe 3 680x330
De felte gaupene blir målt og kjønnsbestemt.
© SNO
Oppdatert: 05.05.2014

Statens naturoppsyn (SNO) intensiverte oppsynet med kvotejakta på gaupe i vinter. 13 prosent av kontrollene førte til anmeldelse for brudd på reglene.

70 gauper var skutt da kvotejakta ble avsluttet 31. mars, og under jakta kontrollerte SNO 61 skuddplasser etter at det var meldt inn skudd avfyrt mot gaupe. Ved åtte av kontrollene ble det avdekket så alvorlige brudd på reglene at sakene er anmeldt til politiet.

Vil intensivere kontrollene

– Vi er bekymret over en så høy andel regelbrudd, og vi vil intensivere kontrollene ved jakt på store rovdyr enda mer neste høst og vinter, sier direktør Pål Prestrud i SNO. Han understreker at denne jakta skal foregå på en human måte, på lik linje med jakt på andre arter. 

Blant de åtte anmeldelsene finner vi både skudd avfyrt på for langt hold, mangelfull varsling av skudd mot rovvilt, jakt på individer som er unntatt kvotejakta og skudd på eller over offentlig vei. Alle disse forholdene er det mulig å unngå, dersom jegeren har god kunnskap og gjør de riktige vurderingene.

Skudd varsles umiddelbart

Ifølge Rovviltforskriften skal jegeren vise fram dyret for SNO umiddelbart etter at det er skutt, så oppsynet kan kontrollere og merke kadaveret og ta prøver av biologisk materiale. Jegeren skal også kunne påvise stedet der dyret ble felt, hvis SNO ber om det.

Kontroll av felte rovdyr og fellingssted har rutinemessig vært utført for å dokumentere at lisensfelling, kvotejakt og skadefelling skjer i henhold til gjeldende bestemmelser, som en lovlig og ønsket virksomhet. SNO møter i de aller fleste tilfellene dyktige jegere, og kontrollene viser at jakta har foregått på en human måte.  

Fra og med 2014 har Klima- og miljødepartementet bedt Miljødirektoratet om å levere en oversikt over utviklingen for skadeskyting av de ulike rovviltartene. Den inkluderer data fra kontroll av skuddplasser, og SNO har utviklet instrukser og skjema til formålet.

Minimum 75 prosent av fellingsstedene under kvotejakt på gaupe og lisensfelling av jerv, og samtlige steder ved lisensfelling av ulv eller bjørn, skal kontrolleres.

Går videre til politiet

– Til forskjell fra jakt på andre viltarter, skal alle skudd avfyrt mot gaupe, bjørn, ulv eller jerv varsles umiddelbart, uavhengig av resultatet. Alle tilfeller der SNO får varsel om at skudd er avfyrt, regnes derfor som fellingssted, påpeker Pål Prestrud.

SNO varsler politiet umiddelbart dersom det foreligger mistanke om, eller avdekkes, antatt ulovlige forhold i forbindelse med kontroll av felte dyr eller fellingssted. Politiet bestemmer da formelt den videre saksgangen.

Opplæring skal hindre regelbrudd

I flere år har SNO og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) samarbeidet om opplæringen i jakt på store rovdyr. Siden 2011 har NJFF og Jakt- og Fiskesenteret, med støtte fra Miljødirektoratet, hatt ansvar for å tilby og å gjennomføre kurs i slik jakt.  NJFF har lagt vekt på å utvikle gode kurs- og treningstilbud innenfor praktisk jakt og skytetrening, både ved senteret og på lokale skytebaner over hele landet.

– Vi har en klar målsetting om at all jakt skal foregå på en human og sikker måte, og innenfor gjeldende regelverk. Derfor legger vi stor vekt på utdanning og holdningsskapende arbeid blant jegerne.Vi opplever stor oppslutning om våre kurs og treningstilbud, men årets skuddplassundersøkelser viser at vi fortsatt må fokusere på dette, sier leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Runar Rugtvedt.

 

Oppdatert: 05.05.2014