Flere anmeldt for ulovlig garnfiske


Garnbeslag_Hordaland_TERHAU
Garn inndratt under kontroll i Hordaland.
© Terje Haugland
Oppdatert: 29.04.2014

Statens naturoppsyn (SNO) har kjørt lakseoppsyn flere steder langs kysten i vår, spesielt i påsken. Til nå er 30 settegarn inndratt, fordi de var satt i strid med påbudet om nedsenking av garn. I tillegg er fire personer anmeldt for ulovlig garnfiske.

I vår og sommer vil SNO fokusere spesielt på ulovlig garnfiske etter laks og sjøørret og kommer til å gjennomføre jevnlige kontroller langs hele kysten.

Regler for fritidsfiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen

Fisketiden for fiske med stang og håndsnøre etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen reguleres i all hovedsak i to paragrafer i forskrift om fisketider av 5. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. Hovedregelen for slikt fiske finnes i forskriftens § 3:

Fiske med stang og håndsnøre fra land og fra båt er tillatt hele året, jf. imidlertid § 2.

Det åpnes likevel ikke for fiske etter anadrome laksefisk fra land eller båt i perioden 1. mars–30. april i følgende områder:

a.  Ryfylkefjordene i Rogaland innenfor en linje mellom Tungenes og Kårstø, unntatt i Lysefjorden innenfor Lysefjordbrua.

b. Hardangerfjorden i Hordaland innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes og til Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune.

c. Fjordområdet Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39 samt fjordområdet Surnadal/Halsafjord til Korsnesfjord i Møre og Romsdal.

d. Hele Sør-Trøndelag fylke samt i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag.

I tillegg til hovedregelen i § 3, er det gitt spesielle regler for fiske i fredningssoner utenfor vassdrag med anadrome laksefisk i forskriftens § 2: 

I fredningstiden for det enkelte vassdrag er det ikke tillatt å fiske nærmere grense elv/sjø (elvemunningen) enn hundre meter. Fylkesmannen kan utvide tidsrommet og området for forbudet gjennom forskrift gitt med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk § 40.

I munningssoner (fredningssoner) som er fastsatt med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk § 40 på strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-Trøndelag, samt i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, følger fisketiden for fiske etter anadrome laksefisk fra land og båt bestemmelsene for sjøørret i det aktuelle vassdraget. I munningssoner som omfatter flere vassdrag følger fisketiden bestemmelsene for sjøørret i det strengest regulerte vassdraget.

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen med stang og håndsnøre er altså i utgangspunktet tillatt hele året både fra land og fra båt. Når det ikke er åpnet for fiske i vassdraget må du imidlertid ikke fiske nærmere elvemunningen (grensen mellom elv eller bekk og sjøen der slik grense er fastsatt) enn 100 meter. På grunn av den svake bestandssituasjonen for sjøørret på strekningen fra og med Rogaland til og med Trondheimsfjorden er det imidlertid innført spesielle restriksjoner på fisket i dette området:

Det er ikke åpnet for fiske etter laks og sjøørret i tiden fra og med 1. mars til og med 30. april. Dersom disse artene fanges i denne perioden, skal de straks settes ut igjen så skånsomt som mulig. Resten av året er det tillatt å fiske laks og sjøørret med stang og håndsnøre både fra land og fra båt, unntatt i fredningssoner utenfor vassdrag. I disse sonene er det bare tillatt å fiske når det er tillatt å fiske sjøørret i vassdraget.

Påbud om nedsenking av garnredskaper:

Det er ikke tillatt å fiske anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) med garnredskap (unntatt krokgarn i Finnmark i spesifiserte perioder). For å unngå at disse artene fanges i lovlig fiske etter saltvannsfisk er det innført bestemmelser om nedsenking av garn i den perioden av året det er mest anadrome laksefisk i sjøen:

Garn med maskevidde større enn 32 millimeter som brukes til fangst av saltvannsfisk, skal i perioden fra og med 1. mars til og med 30. september senkes slik at hele fangstdelen står minst 3 meter under havoverflaten til enhver tid.

Fylkesmannen kan for hele fylket eller for avgrensede områder bestemme at nedsenkingspåbudet skal gjelde for garn uansett maskevidde.

Påbudet om nedsenking gjelder ikke for redskap som under utøving av yrkesfiske er satt ut for å fange annet enn laksefisk av fiskere som er oppført i fiskermanntallet, fra fartøy som er registrert i merkeregistret for norske fartøyer, jf. lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).

Oppsyn/informasjon:

Statens naturoppsyn vil følge opp reguleringsbestemmelsene gjennom oppsyn.

Ta kontakt med Fylkesmannen eller Statens naturoppsyn i det fylket du skal fiske i dersom du ønsker informasjon om særlige restriksjoner i fisket for det enkelte fylket, om fredningssonenes utstrekning, og om fisketider for fiske etter sjøørret og laks i det enkelte vassdrag.

 

Tips om ulovlig fiske kan meldes på: ulovligegarn.no

 

 

Oppdatert: 29.04.2014