Møte mellom ledelsene i Fjellstyresambandet og Statens naturoppsyn (SNO)


Arnodd og Pål_edt
Styreleder i Fjellstyresambandet Arnodd Lillemark (t.h.) og direktør i SNO Pål Prestrud.
© Jan Borgnes
Oppdatert: 05.03.2014

Fjellstyrene og Statens naturoppsyn (SNO) har et omfattende samarbeid om oppsyn, informasjon, registreringer  og gjennomføring av praktiske tiltak i mange verneområder og statsallmenninger i Sør-Norge. I 2014 kjøper Statens naturoppsyn tjenester av fjellstyrene til en verdi av minst 7 mill kr i tillegg til de oppgavene fjellstyrene løser med egne midler i verneområdene.  SNO har også eget oppsynspersonell i mange av de store nasjonalparkene som overlapper med statsallmenningene i Sør-Norge der fjellstyrene har oppgaver og ivaretar rettigheter.

Samarbeidet krever utstrakt koordinering og god kommunikasjon både mellom det operative personellet og på ledelsesnivå.  Det har ikke alltid gått like knirkefritt. En avtale mellom SNO og Norges Fjellstyresamband  - paraplyorganisasjonen til fjellstyrene - fra 2011, regulerer samarbeidet.

De to siste dagene i februar møttes Norges Fjellstyresamband og SNO på en oppsynshytte tilhørende Nordli fjellstyre, tett ved grensa til Lierne nasjonalpark.  Fjellstyresambandet var representert ved styreleder Arnodd Lillemark og daglig leder Jan Borgnes, mens SNO var representert ved direktør Pål Prestrud og seksjonsleder Harald Sletten. Daglig leder av fjelloppsynet i Lierne, Nils Vidar Bratlandsmo, deltok også og organiserte den praktiske gjennomføringen på et utmerket måte.

Formålet med møtet var å videreutvikle og forbedre samarbeidet ved å drøfte konkrete samarbeidsproblemer og erfaringer med samarbeidsavtalen, og å bli bedre kjent på ledelsesnivå gjennom sosialt samvær. Følgende overordnede samtalepunkter ble diskutert:

  • Samarbeidsavtalen og avtalens grunnlag
  • Status for relasjonen SNO/Fjellstyrene
  • Eksempler som utfordrer samarbeidet (Lierne og Hardangervidda)
  • Hovedutfordringer fremover/forventninger til hverandre

Diskusjonene var livlige og konstruktive selv om det var uenigheter på enkelte punkter. Avbrutt av skiturer og rypejakt for noen av deltakerne gikk diskusjonene fra frokost til langt på kveld/natt.

Det var enighet om at Fjellstyresambandet og SNO har tilgrensende oppgaver og (til dels) felles målsettinger for gjennomføring av oppsyn og praktiske tiltak i verneområdene som dekker statsallmenningene. Disse felles interessene må være et godt utgangspunkt for samarbeidet.

Samarbeidsavtalen har fungert tilfredsstillende, og det operative samarbeidet gjennom tjenestekjøp med det enkelte fjellstyre er i positiv utvikling. I stor grad fungerer samarbeidet godt selv om det er eksempler på at det har vært uenigheter. Styrket kommunikasjon og utveksling av informasjon mellom det operative personellet i fjellstyrene og SNO skal vektlegges for å redusere potensialet for konflikter.  

SNO er innforstått med at Fjellstyresambandet ønsker å utvide sin oppgaveportefølje og tjenestekjøp i statsallmenningene og at Fjellstyresambandet vil arbeide for dette. Det var forståelse for at de to organisasjonene også må kunne arbeide for egne interesser uten at det går utover det operative samarbeidet der de har sterke felles interesser. Forutsetningen er at man viser gjensidig tillit og  omtaler hverandre med respekt.

Oppdatert: 05.03.2014