Årsmelding 2005


Innhold

Innledning.............................................................................3
Forord..................................................................................3
Generelt om SNO i 2005........................................................4
Organisasjon........................................................................4
Feltaktivitet...........................................................................5
Evalueringen av SNO.............................................................6
Samarbeid og tjenestekjøp.....................................................7
Opplæring og kompetansetiltak..............................................8
HMS-arbeid..........................................................................9
Økonomi..............................................................................9
Kjerneoppgaver....................................................................10
Informasjon.........................................................................10
Kontroll og forebygging av miljøkriminalitet.............................11
Nasjonalparker og andre verneområder..................................13
Skjøtsel.............................................................................13
Tilrettelegging.....................................................................13
Rydding av søppel...............................................................14
Kystoppsyn........................................................................15
Generelt om oppgaver og innsats på kysten...........................15
Båtmateriell........................................................................15
Skjærgårdstjenesten...........................................................16
Rovviltoppsyn......................................................................17
Kontroll av felte rovdyr..........................................................17
Skadedokumentasjon..........................................................18
Bestandsovervåking.............................................................19
Fellingsoppdrag...................................................................20
Fjellrev................................................................................20

Oppdatert: 03.09.2013

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867