Årsmelding 2006


Innhold

Forord.............................................................................3
Generelt om SNO i 2006...................................................4
Organisasjon...................................................................4
Bemanning......................................................................4
Feltaktivitet......................................................................6
Samarbeid og tjenestekjøp................................................7
Båtmateriell.....................................................................9
Økonomi.........................................................................9
HMS-arbeid...................................................................10
Kjerneoppgaver...............................................................11
Kontroll og forebygging av miljøkriminalitet........................11
Villreinoppsyn................................................................11
Nasjonalparker og andre verneområder.............................12
Skjøtsel.........................................................................13
Tilrettelegging.................................................................14
Kystoppsyn...................................................................15
Generelt om oppgaver og innsats på kysten......................15
Lakseoppsyn.................................................................16
Ferdselsforbudet i sjøfuglreservatene................................16
Sjøfugljakt......................................................................16
Rovviltoppsyn..................................................................17
Kontroll av felte rovdyr......................................................17
Skadedokumentasjon......................................................18
Bestandsovervåking.........................................................19
Fellingsoppdrag...............................................................20
Fjellrev............................................................................21

Oppdatert: 03.09.2013

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867