Årsmelding 2007


Innhold

Forord… .............................................................3
Informasjon og veiledning……………….….....………4
Naturveiledning.................................................... 4
Holmen infosenter i Tønsberg................................ 4
”Barske Glæder” i Lom......................................... 5
Kontrollarbeid…………………………………...………6
Lakseoppsyn....................................................... 7
Rovviltoppsyn....................................................... 8
Kontroll av felte rovdyr........................................... 8
Villreinoppsyn...................................................... 9
Motorferdsel i utmark ........................................... 9
Skjøtselstiltak…………………………………..………10
Skjøtsel mot gjengroing....................................... 10
Skjøtsel i sandynene .......................................... 11
Fjerning av rynkerose ......................................... 12
Rydding på Nordlandskysten............................... 13
Søppelrydding i Flatanger ................................... 13
Tilrettelegging……………………………………...…..14
Spranget – en port til Rondane ............................ 14
Ferdselstellere.................................................... 14
Porsanger – rasteplass og fuglebu........................ 15
Overvåking, kartlegging og tiltak………….........……16
Bestandsovervåking av rovvilt ............................... 16
Fellingsoppdrag på rovvilt..................................... 17
Fjellrev............................................................... 18
Reinens områdebruk .......................................... 20
Skadedokumentasjon.......................................... 21
Utviklings- og driftsoppgaver………………........……23
Båtmateriell........................................................ 23
Samarbeid og bistand.......................................... 23
Tjenestekjøp og tjenestesalg................................ 23
Feltaktivitet ........................................................ 25
Økonomi............................................................. 26

 

Oppdatert: 03.09.2013

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867