Årsmelding 2008


Innhold

Forord ..................................................................... 3
Informasjon og veiledning .......................................... 4
Informasjon i media .................................................. 4
Formidling og informasjon ......................................... 4
Kontrollarbeid .......................................................... 6
Laksoppsynet 2008 – ............................................... 7
Rovviltoppsyn .......................................................... 9
Kontroll av felte rovdyr .............................................. 9
Villreinoppsyn ........................................................ 11
Motorferdsel i utmark ............................................. 12
Inngrep i strandsonen: ............................................ 12
Kulturminner .......................................................... 14
Skjøtselstiltak ........................................................ 15
Skjøtsel av strandeng ............................................. 15
Tilrettelegging ........................................................ 17
Ny sti til Skålatårnet .............................................. 17
Restaurering av fjøset ved Gjendebu ........................ 18
Overvåking, kartlegging og tiltak .............................. 19
Bestandsovervåking av rovvilt .................................. 19
Fellingsoppdrag på rovvilt ........................................ 21
Rødrevuttak for dverggås ......................................... 22
Fjellrev .................................................................. 23
Rovvilt - Skadedokumentasjon ................................. 25
Bekjempelse av fremmede arter ............................... 27
Utviklings- og driftsoppgaver ..................................... 28
Organisasjon og bemanning ..................................... 28
Feltaktivitet ............................................................. 29
Båtmateriell ............................................................ 29
Tjenestekjøp og tjenestesalg .................................... 30
Økonomi ................................................................ 31

Oppdatert: 03.09.2013

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867