Årsrapport 2012


Innhold

Leder..................................................................................3
Villrein og reiseliv i Rondane.................................................4
Skeisneset – verdiskaping i gamle fotefar...............................6
Bevaringsmål for verneområdene..........................................10
Skottvatnet – ferdig restaurert..............................................11
”Å nei, nå telte han deg også”.............................................12
Kartlegging av fuglefaunaen på Havmyran.............................16
Moskus – bestandsregistrering og tiltak...............................20
Redningsaksjon for orkidé...................................................24
GSGSSI + SNO = Sant......................................................26
Søppelåret 2012 – ute av syne – ute av sinn.........................28
Opprydding i verneområda etter Dagmar...............................30
Tårnet på Oppkuven...........................................................31
Overvåking av hekkefugl med TOV-E....................................31
Vanndirektivet – whats in it for SNO?...................................32
Skjærgårdstjenesten –
store båtinvesteringer i 2012...............................................34
På jobb som rovviltkontakt..................................................36
Fjelltjenesten –
feltapparat i Nordland og Troms...........................................40
På oppdrag med Fjelloppsynet
på Hardangervidda.............................................................42
Seksjonsvise presentasjoner...............................................44
SNO i 2012.......................................................................46

Oppdatert: 03.09.2013

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867